Начало

Ръководство

Регистрации

Устав

Кои сме ние        

Различаваме се по  

Повече за нас

Срещи

Документи

Нови Идеи

Форум

 

  

Език:

 УСТАВ

НА СЪЮЗ ТАКСИ


ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 1 (1) СЪЮЗ ТАКСИ, наричано по-долу СДРУЖЕНИЕТО, е сдружение с нестопанска цел в частна полза.

(2) СДРУЖЕНИЕТО не е ограничено със срок за дейността си.

ЦЕЛ И СРЕДСТВА ЗА НЕЙНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 2 (1) СДРУЖЕНИЕТО има за цел да формулира и решава проблемите, възникващи при извършване на таксиметрови превози с леки автомобили, засягащи всички субекти, които според Закона за автомобилните превози и произтичащите от него Наредби №№ 34 и 35 се подразделят на водачи и превозвачи, а на практика са данъчно задължени лица (ДЗЛ), които от своя страна могат да бъдат превозвачи, а към тях да има водачи на трудов договор, при което самите ДЗЛ могат да бъдат: а) физически лица: 1) със служебен БУЛСТАТ и ЕГН; 2) ЕТ с БУЛСТАТ и данъчен номер; б) юридически лица.

(2) СДРУЖЕНИЕТО ще постига своята цел чрез работни срещи в законодателни и изпълнителни органи на държавната и местната власт.

(3) СДРУЖЕНИЕТО няма да извършва стопанска дейност.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл. 3 Учредители на юридическо лице с нестопанска цел са български дееспособни физически лица.

ПРАВОСПОСОБНОСТ

Чл. 4 (1) Юридическото лице на СДРУЖЕНИЕТО възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в Софийски градски съд.

(2) Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното СДРУЖЕНИЕ до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили, и преминават по право върху юридическото лице с нестопанска цел от момента на възникването му.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 5 (1) Наименованието на СДРУЖЕНИЕТО е СЪЮЗ ТАКСИ, изписвано и на латиница: TAXI UNION.

И Т. Н. ПО КАНОНА НА ЗАКОНА (ЗЮЛНЦ).


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

___________________________________________________________________________________________________________________