Home

Management

Registrations

Charter

About us        

We differ in  

More about us

Meetings

Documents

New Ideas

Forum

 

 

Language:

          No English version supplied, since this is only valid before the state and public authorities, organisations and institutions on the territory of the Republic of Bulgaria.DOCUMENTS


=====================================================
Изх. № 36/08.08.2013 г                                       До

Г-н Данаил Папазов,
        Министър на транспорта,
                 информационните технологии
        и съобщенията (МТИТС)

  Г-н Валентин Божков,
           Изпълнителен директор на
   Изпълнителна агенция
  „Автомобилна
      администрация” (ИААА)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

От: Съпредседателството на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”

Относно: Предприемане на наложителни законодателни инициативи от МТИТС и ИААА, за преодоляване на последствията, както от сивата икономика, така и от трагични инциденти като този от 10.07.2013 на бул. „Цариградско шосе” в гр. София в сектора „Обществен превоз на пътници” и в частност в бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили”, както и виждания, покриващи цялата гама от дискутирани проблеми в бранша към настоящия момент.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Започваме с най-важното, дискутирано непрекъснато в МТИТС и ИААА в последните пет години и продължаваме нататък, с цел представяне на визията ни за решаването на всички проблеми в бранша, или корелиращи с бранша и вече дискутирани на различни нива до момента.

1. В Закона за автомобилните превози, по-специално в чл. 24, ал. 1, където се говори за ”...регистрирани превозвачи и водачи за своя сметка от името на регистрираните превозвачи...”, думата „водачи” да се замени с „данъчно задължени лица, регистрирани в Агенцията по вписванията”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Със съдействието на МТИТС и ИААА! С цел да се вижда всичко, започвайки от статуса (регистриран или дерегистриран) за физическите или юридически лица, а за последните какво плащат или не плащат в данъчен или осигурителен аспект.

2. В Закона за местните данъци и такси да се въведе ПАТЕНТ за всеки таксиметров автомобил като форма на предварително годишно облагане на данъчно задължените лица в бранша, които не са регистрирани по ЗДДС, в размер от 400 до 700 лв., според спецификата на дадената община, като за целта: всяко такова данъчно задължено лице кандидатства за РАЗРЕШИТЕЛНО за всеки таксиметров автомобил, включен в списъка с автомобили на съответния превозвач, пред дирекция „Транспорт” на съответната община по общоприетия за момента ред, а само след получаване на официално разрешение (на база съответно проучване) заплаща еднократно пълния размер на годишния патент и срещу този документ получава самото разрешително от съответната дирекция „Транспорт” за съответния таксиметров автомобил. Данъчно задължените лица в бранша, регистрирани по ЗДДС, не плащат патент за всеки свой таксиметров автомобил, а се облагат данъчно, както е понастоящем, т. е. без изменение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Със съдействието на МТИТС и ИААА, Министерство на финансите и СО (като представител на общините)! С цел равнопоставеност на търговските дружества плюс допускането им до бранша след ПРЕДВАРИТЕЛНО заплащане на ПАТЕНТА от нерегистрираните по ЗДДС търговски дружества. Дерегистрирането по ЗДДС е със срок от две години, а останалите могат да се дерегистрират, но вече са платили ПАТЕНТА. Осигурителният статус на всеки проверяван на улицата шофьор става на място от органите на ИААА. Не може да се настоява за плащане и на ПАТЕНТ за всеки автомобил от дружествата, регистрирани по ЗДДС, тъй като месечното им задължение за ДДС за автомобил e в пъти повече от месечния размер на ПАТЕНТА за автомобил. Съществува възможност (с цел равнопоставеност) всички дружества от бранша да плащат в данъчен аспект само ПАТЕНТ за всеки автомобил, но без ДДС и корпоративен данък (това в ПАРЛАМЕНТА обаче няма как да се приеме). Всички останали приказки в този аспект са КУХИ, т.е. слагаме край на КУХИТЕ дружества по отношение на статуса им и относно плащанията им в данъчен и осигурителен аспект. С други думи настоящият проект на МТИТС и ИААА (резултат на обсъжданията в последните пет години) или ще се придвижи без изменение към ПАРЛАМЕНТА или ще останат на пазара КУХИТЕ дружества, т.е. няма да се появят НОВИТЕ дружества, които визираме по-долу (регистрирани по ЗДДС), чрез които е единствено възможно да се повиши качеството на услугата „Таксиметров превоз с леки автомобили” посредством проекта „ТАКСИ ГРУП”.

3. Съвсем накратко, същността на проекта „ТАКСИ ГРУП” се изразява в появата на данъчно задължени лица в бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили”, които осъществяват всички дейности от ниво ПРЕВОЗВАЧ надолу, тъй като дейностите от ниво ПРЕВОЗВАЧ нагоре са достигнали своята кулминация. Те закупуват автомобилите и наемат чрез трудови договори шофьорите, на които изплащат заплати, осигуровки и т. н. На практика, за първи път в бранша се реализират ЧЕТИРИТЕ ПРИНЦИПА, изложени в приложението ПРОЕКТ „ТАКСИ ГРУП”.

ЗАБЕЛЕЖКА: Реализирането на проекта „ТАКСИ ГРУП”, със съдействието на бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили”, започва един ден след публикуването в Държавен вестник на измененията в законодателството на Р България, визирани в т. 1 и т. 2 по- горе. В противен случай или при други текстове на визираните изменения няма да има такъв проект, т.е. оставяме бранша в БЛАТОТО на досегашното му ниво.

4. Спираме да говорим за ограничаване, преразпределение или всякаква друга регулация на броя на таксиметровите автомобили на територията на коя да е община. ЗАЩО? Ако искаме БУНТОВЕ (защото няма и не може да има справедливо ограничение, преразпределение и т.н.) нека се опитаме да го направим! В периода от 1990 г. до 2000 г. само в гр. София имаше между 10 000 и 12 000 таксиметрови автомобили, от които половината бяха на 100 % МЕНТЕТА. От 2000 г. до днес тази бройка варира между 5000 и 6000 таксиметрови автомобила (без МЕНТЕТА), защото имаме нов ЗАП и произтичащите от него за бранша Наредби № 34 и № 35 ( за последната се подготвя нов проект). Ако не искаме БУНТОВЕ, не трябва да пипаме ЗАП (освен в частта на чл. 24, ал. 1) и Наредба № 34, освен във визираните по-долу случаи.

5. Извършихме съвместно с МТИТС, ИААА и общините едно полезно нещо (след многогодишни опити), а именно: дадохме право на изброените по-горе представители на държавата, общините и бранша да определят МАКСИМАЛНИТЕ за територията на отделната община дневна и нощна тарифи и произтичащите от тях такси, с възможност за коригирането им във времето, но така и не решихме въпроса за МИНИМАЛНИТЕ дневни и нощни тарифи и произтичащите от тях такси също с възможност за коригирането им във времето. Това следва да направим сега, защото само така можем да затворим вратата за ДЪМПИНГА, т.е. да не разрешаваме таксиметровите превози с леки автомобили да се извършват под себестойността на услугата. А относно ИЗВЪНГРАДСКИТЕ дневна и нощна тарифи, те могат да се въведат във времето само след изграждане на националната мрежа за тяхното автоматично превключване по радиорелеен или друг път с напускане територията на дадената община, а дотогава всеки превозвач ще обявява както и досега на съответния клиент, че с негово такси от пункт А до пункт Б ще струва еди колко си.

6. Ако искаме да върнем МЕНТЕТАТА можем да го направим и чрез корекция на долната граница (до 5 години) или на горната граница (до 10 години) на годините от първоначалната регистрация на един автомобил като таксиметров, срещу което ние сме категорично против. Мотивите ни са следните: от една страна да не забравяме за СТАРЕЕНЕТО НА МАТЕРИАЛА (повечето от автомобилите са на двойна езда), а от друга страна, без такова ограничение шофьорът купува на безценица автомобил, регистрира го като таксиметров и кара (дори без един или повече документи) до съсипването му или спирането му от движение, т.е. вместо за ПОВИШАВАНЕ, започваме да говорим за ПОНИЖАВАНЕ на качеството на услугата „Таксиметров превоз с леки автомобили” (както беше до 2000 г.). Тук понятията ГОДЕН/НЕГОДЕН, от гледна точка на техническата изправност на автомобила, отстъпват по важност на гореизложеното. А що се касае до марки на автомобилите и т.н. нека припомним, че в момента на пазара в бранша се оформиха три класа автомобили (които ще останат такива и в бъдеще), а именно: по-висок клас (хибридните автомобили); по-среден клас (с по-големи мощност, габарити, купе, багажник); по-нисък от средния клас (с по-малки мощност, габарити, купе, багажник). Всеки клас автомобил е предпочитан и наеман от съответен тип клиенти, т.е. не е редно да се бъркаме в този тип пазарни отношения (да казваме какви могат или не могат да бъдат таксиметровите автомобили като клас или марка).

7. Нищо не трябва да се променя относно изискванията към ПЪТНАТА КНИЖКА (издаване , попълване и т.н.).

8. Отписването на автомобили като таксиметрови от списъка към Удостоверението за регистрация на превозвача ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕДНАКВО ЛЕСНО, както за собствениците, така и за превозвачите.

9. Преди две години, например, в гр. София, със съвместните усилия на браншовите организации, общината и „Пътна полиция и КАТ”, създадохме организация с представители на трите страни за изграждане на таксиметрови стоянки. За една година от около 20 на брой, те нараснаха на повече от 200 на брой. Тази организация е безсрочна за гр. София с тенденция да се разпростре на територията на всички общини. Възприетата практика е: както при новопостроен парк се оставят хората да утъпчат пътеките през него, преди тяхното асфалтиране, така и в района на утвърдените вече стоянки да се сложат табели за начало на таксиметровите стоянки.

10. Относно ценза за водач (минимум основно образование) и ценза за превозвач (минимум средно образование), считаме, че трябва да се запази, за да не се усложни особено набирането на водачи.

11. Анахронизъм е говоренето както преди десетки години с понятията ПРОФЕСИОНАЛИСТ и ЛЮБИТЕЛ. Ако даден шофьор със съответното МПС извършва дейност по Търговския закон, той е ПРОФЕСИОНАЛИСТ, а в противен случай – ЛЮБИТЕЛ. Никога и по никакъв начин не можем да се съгласим, че на шофьорите от бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили” им е необходимо свидетелство за управление на МПС от категория „С”, тъй като нямаме нищо общо с камионите.

12. Относно Удостоверението за психологическа годност: водачите, (общо от сектора Обществен превоз на пътници), се явяват периодично за неговото подновяване. Периодичността остава същата, но се променя методиката на тестването само в частта, чрез която се проверява, дали водачът е агресивен на пътя и дали може да допусне употреба на алкохол, след което да управлява съответното МПС. Въвежда се видеонаблюдение (или поне с три снимки в реално време) по време на изпита в двете му части.

13. Относно Удостоверението за водач на МПС от обществения превоз на пътници: остава видеонаблюде-нието (или поне с три снимки в реално време) по време на изпита в трите му части . Изпитът както и този за превозвач са достатъчно СЛОЖНИ, за да искаме по-нататъшно усложняване. Обратното, ако може ИААА да качи повече информация за тези изпити на своя сайт. Удостоверението за водач на МПС от общественият превоз на пътници да остане БЕЗСРОЧНО (а не да се подновява на 3 или 5 години) до настъпване на евентуален инцидент, при който да се отнема за определен срок или завинаги от органите на ИААА, според естеството и тежестта на извършеното деяние. Същото да важи и за свидетелството за управление на МПС, с тази разлика, че последното се отнема от органите на „Пътна полиция и КАТ”. В случаите на отнемане за даден срок на едното или и двете удостоверения, ГЛОБИТЕ при необходимост да се завишат, а връщането на тези документи да става след полагане на изпити за новото им придобиване . В случаите, при които се съставя само АКТ или се пише ФИШ, от които следва глоба, с или без отнемане на контролни точки, едното или другото свидетелство също да се отнемат (ако се счете за възможна тази практика) до плащането на глобата и да се връщат само СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕНАТА ГЛОБА, при което, ако съответната глоба бъде заплатена до 48 часа след часа на съставянето на акта или фиша, нарушителят да заплаща до 50 % от размера на наложената глоба. Ако глобата произтича от СНИМКА, тя се заплаща само и единствено от СОБСТВЕНИКА на МПС (съхраняващ големия талон за регистрация на МПС), който в последствие си я връща като сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ (роднина, близък, арендодател, лизингополучател и т.н., приносител на малкия талон за регистрация на МПС). При заплащането на ГЛОБАТА, ако трябва да се отнемат и контролни точки, СОБСТВЕНИКЪТ подава на съответното гише в КАТ трите имена, ЕГН и постоянния адрес на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за да се отнемат тези точки от неговия контролен талон. Всичко останало са ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ, свеждащи се до т.н. временна регистрация на всеки ПОЛЗВАТЕЛ на всяко МПС.

14. Относно свидетелството за съдимост (с участието на Министерство на правосъдието): и в бъдеще да се изисква при постъпване на работа, но когато се касае за шофьор на лек таксиметров автомобил или за какъвто и да било водач на МПС от обществения превоз на пътници, в свидетелството за съдимост ОСВЕН „НЕОСЪЖДАН” да се вписва и „НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ”, когато става дума за лице, регистрирано и наказано за употреба на алкохол без изтекъл срок на давност след осъдителна присъда или без изтекъл изпитателен срок след условна присъда. Недопускането на такива лица до работа в обществения превоз на пътници ДА ВАЖИ ДО ЖИВОТ ОТ ТУК НАТАТЪК.

15. Относно достигането на контролните точки под законовия минимум в контролния талон към свидетелството за управление на МПС на водач на лек таксиметров автомобил или на друг водач на МПС от обществения превоз на пътници: да се наложи на територията на Р България практиката, изградена от 2012 г. на територията на гр. София и визираща водачите на леки таксиметрови автомобили, а именно: един път на 6 или на 12 месеца, превозвачите да предоставят по електронен път в „Пътна полиция и КАТ” на своята територия: АКТУАЛЕН СПИСЪК С ТРИТЕ ИМЕНА И ЕГН НА СВОИТЕ ВОДАЧИ. След идентифицирането на такъв водач от споменатите контролни органи, представители на последните със съдействието на превозвача да отнемат свидетелството за управление на МПС на съответния водач с произтичащите от това последствия, съгласно българското законодателство. Това да става и както досега при текуща проверка на пътя от „Пътна полиция и КАТ”.

16. Относно регламентираните в ЗАП норми за работа и почивки (на определен брой часове; междудневни; междуседмични и т.н.) същите остават без изменение, но се увеличава контрола от страна на превозвачите и ИААА.

17. Всеки клиент, при съмнение от негова страна, че водачът, който го обслужва, е злоупотребил с алкохол може да се обади на телефон 112, при което най-близко стоящият контролен орган да спре МПС-то, с цел тестване чрез дрегер на съответния водач.Тези тестове да не са самоцелни от контролните органи (ИААА и „Пътна полиция и КАТ”), а по сигнал, при ПТП или по усмотрение.

18. Приветстваме идеята на МТИТС и ИААА за създаване на ДОСИЕ за всеки водач (както има ДОСИЕ за всеки превозвач). Предлагаме да има копие от ДОСИЕТО на водача и при превозвача. ДОСИЕТО да се актуализира по сигнали на всяко от двете съхраняващи го места (ИААА и превозвача), т.е. по сигнали на ИААА, „Пътна полиция и КАТ”, Министерството на финансите, НАП, Министерството на правосъдието, оторизираните места за издаване на удостоверения, свидетелства, присъди, актове, дипломи и т.н. Докато има ПРЕДЛАГАНЕ ще има и КУПУВАНЕ на всичко, в т. ч. на документи и справки, касаещи водача на МПС от обществения превоз на пътници и в частност от бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили”. Всеки сигнал може да бъде проверен за ВАЛИДНОСТ в съответните регистри за съответните документи и справки и при нарушение да се търси отговорност от издалия го орган и/или от водача.

19. Предлагаме следващите 25 на брой предложения от съпредседателството на СНЦ „ СЪЮЗ ТАКСИ” и АЕБТРИ като национални партньори по линия на ИРУ относно оптимизирането на всички елементи, отнасящи се до транспортните системи на големите общини за безопасно и безпроблемно движение, паркиране и престой на автомобили, велосипеди и пешеходци като отделно приложение. Считаме, че освен съставителите трябва да се произнесат и да придвижат изброените инициативи (всеки според компетенцията си) МТИТС, ИААА, „Пътна полиция и КАТ”, Общинските съвети, Транспортната комисия към ПАРЛАМЕНТА.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПРОЕКТ „ТАКСИ ГРУП”


В бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили” от едната страна са браншовите организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и призвани да решават проблемите на субектите в бранша, а именно ВОДАЧИ и ПРЕВОЗВАЧИ, а от другата страна са таксиметровите компании, регистрирани като юридически лица със стопанска цел, работещи като франчайзодатели и/или лизингодатели и много по-рядко като работодатели, наемащи на трудов договор водачи за своите автомобили, но явяващи се превозвачи по смисъла на „Закона за автомобилните превози” и произтичащите от него наредби № № 34 и 35 , включващи в своя списък с автомобили такива на други работодатели (физически или юридически лица) които обгрижват своите автомобили и водачи, и работят под франчайзинга (и често под лизинга) на своя превозвач или на гореспоменатата таксиметрова компания.

1. Надграждане в бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили” при очертаната по-горе накратко структура на бранша не се налага нито по посока на юридическите лица с нестопанска цел, нито по посока на юридическите лица със стопанска цел. Визирайки качеството на услугата „таксиметров превоз с лек автомобил” се налага само подграждане при юридическите лица със стопанска цел. Това важи главно за големите таксиметрови компании (с брой на автомобилите над 500 в списъка с автомобили към разрешителното им за превозвач) и по-малко или никак за средните компании (с брой на автомобилите между 200 и 500) и/или почти никак за малките компании (с брой на автомобилите под 200).

2. Смисълът, който влагаме в понятието „подграждане” включва появата на едно или повече юридически лица със стопанска цел, което да разтовари голямата таксиметрова компания от функциите на данъчно задълженото лице (ДЗЛ), за да се повиши качеството на услугата „Таксиметров превоз с леки автомобили”. Голямата таксиметрова компания запазва за себе си функциите на франчайзодател и/или лизингодател, и превозвач, а новото юридическо лице (лица) изпълнява функциите на ДЗЛ.

3. Едно такова ново юридическо лице може да разтовари и самичко не само една, а повече или всичките големи таксиметрови компании на територията на едно населено място (например, столицата). За да разберем по-добре функциите на това юридическо лице, следва да гледаме на него като на проект с условно наименование „ТАКСИ ГРУП”.

4. „ТАКСИ ГРУП” като юридическо лице се регистрира по Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), т. е. освен годишен данък печалба, плаща и месечен данък добавена стойност във връзка с обгрижването на всеки свой автомобил, който винаги ще надхвърля в пъти месечната равностойност на патента за един таксиметров автомобил. Всички автомобили са собственост на „ТАКСИ ГРУП” и могат да бъдат включени поотделно във всеки от списъците с автомобили на другите превозвачи, които ги представляват пред съответната община и пред държавата.

В „ТАКСИ ГРУП” всеки водач (най-малко един, а обикновено двама на един автомобил) е на заплата и осигуряване по трудов договор.

5. Качеството на услугата „Таксиметров превоз с лек автомобил” в проекта „ТАКСИ ГРУП” ще се повиши до непознато за момента ниво в бранша с прилагането на следните четири принципа: а) „БЪРЗА ПОМОЩ”; б) „ФОРМУЛА 1”; в) „ДОБЪР СОБСТВЕНИК – ДОБЪР СТОПАНИН”; г) „НИТО ЛИЗИНГ, НИТО АРЕНДА, А ЛИЗИНГ ЧРЕЗ АРЕНДА”.

6. ПРИНЦИПЪТ „БЪРЗА ПОМОЩ”: свързан е с аварийните мероприятия при обгрижването на всеки от автомобилите на „ТАКСИ ГРУП”. Каквото и да се случи с един автомобил на пътя, този автомобил по най-бързия възможен начин се отвежда на собствен ход или със собствена пътна помощ до съответната сервизна клетка на „ТАКСИ ГРУП” (по подобие на услугата на „БЪРЗА ПОМОЩ” за пострадал човек).

7. ПРИНЦИПЪТ „ФОРМУЛА 1”: Както извънредните, така и планираните ремонти на кой да е автомобил на „ТАКСИ ГРУП” в коя да е негова сервизна клетка се извършват по най-бързия възможен начин по подобие на автомобил от „ФОРМУЛА 1” в съответния бокс при състезание, с цел възможно най-бързото завръщане на таксиметровия автомобил на пътя.

8. ПРИНЦИПЪТ „ДОБЪР СОБСТВЕНИК – ДОБЪР СТОПАНИН”:

„ДОБЪР СОБСТВЕНИК”: Целта на „ТАКСИ ГРУП” е във всеки момент да бъде най-добрия собственик на таксиметрови автомобили в бранша по оценка на клиентите. Тази цел е постигната, ако клиентите спират предимно таксиметрови автомобили, обозначени с ленти с надпис „ТАКСИ ГРУП”, залепени на всяка от двете колони на предното стъкло и със съответните светлинни идентификации (виж снимките по-долу). Такова качество може да се постигне само с къртовски труд на огромен екип от съмишленици.

ВСЕКИ ОТ АВТОМОБИЛИТЕ НА „ТАКСИ ГРУП” във всеки момент:

а) е технически изправен; чист отвън; чист отвътре; с подходящи калъфи (чисти) за седалки, облегалки и подглавници; с подходящ ароматизатор; с подходяща, според сезона, температура в купето; чисти гумени легени за краката; чисти стъкла; чисто арматурно табло; чисти облицовки на вратите; чист таван; чисти сенници, колани, дръжки, страници, пространства около вратите и пространство под задното стъкло; блести от чистота под предния и под задния капак;

б) има всички стикери на предните и задните стъкла (в това число целогодишен ваучер и стикери „Пушенето забранено”, във връзка с дейността и според законодателството на Р България); с възможности за: слушане на предпочитана музика, гледане (евентуално) на предпочитана телевизия, използване (евентуално) на Интернет; с реализирани: система тип GPS, навигационна система, паник-бутон, радиостанция за (евентуална) комуникация с ЦДП и/или колеги-водачи, GSM за връзка със собственика, неговия екип, сервизните му клетки и “ПЪТНА ПОМОЩ”.

Всеки от водачите на „ТАКСИ ГРУП” във всеки момент и във всеки автомобил е:

а) изкъпан, избръснат, подстриган при започване на смяната;

б) във времето получава униформа, включваща шапки, ризи, тениски, пуловери, якета и за специални случаи – бели ръкавици и черни папийонки (шофьорите се снабдяват за своя сметка само с черни панталони, колани и обувки);

в) внимателен, учтив и галантен (при необходимост отваряне на вратата за сядане/слизане на съответния клиент), сам качва или сваля багажа на клиента;

г) обучаван на всичко свързано с професията, в това число и елементарно владеене на английски език.

„ДОБЪР СТОПАНИН”: Във всеки автомобил има по двама водачи (дневна/нощна смяна), единият от които е старши, а другият – младши. Младшият може във времето да бъде освобождаван само по предложение на старшия, а старшият може във времето да бъде освобождаван само от собственика, при неспазване на вътрешнофирмения правилник, голяма част от който изложихме по-горе. Само така на клиентите се гарантира възможно най-високо качество на услугата „Таксиметров превоз с лек автомобил” чрез „ТАКСИ ГРУП”. С други думи, всеки от водачите, за да работи в „ТАКСИ ГРУП”, трябва да бъде ДОБЪР СТОПАНИН във всеки ден, месец, година, от общо четирите години експлоатация на всеки автомобил на „ТАКСИ ГРУП” преди последният да бъде подарен от собственика на водача/водачите ЗА ВЯРНА СЛУЖБА НА „ТАКСИ ГРУП” (с нотариално заверен договор за прехвърляне на собствеността).

9. ПРИНЦИПЪТ „НИТО ЛИЗИНГ, НИТО АРЕНДА, А ЛИЗИНГ ЧРЕЗ АРЕНДА”:

При съвременните лизингови отношения на печалба винаги е ЛИЗИНГОДАТЕЛЯТ, а на загуба винаги е ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯТ, защото последният хем плаща лизингови вноски, хем обгрижва автомобила. Обратното е при съвременните арендни отношения – на печалба винаги е АРЕНДОПОЛУЧАТЕЛЯТ, защото плаща само арендни вноски, а АРЕНДОДАТЕЛЯТ е почти винаги на загуба, защото обгрижва автомобила. Ето защо, нивото на качеството на услугата „Таксиметров превоз с леки автомобили” не може да се повиши над съществуващото в момента ниво. Това се преодолява в „ТАКСИ ГРУП” чрез едновременното прилагане на изброените четири принципа. ДОБРИЯТ СОБСТВЕНИК тук създава идеалните условия за работа на водачите (нямат никаква грижа; работят според вътрешнофирмения правилник, изложен по горе, наети са с трудов договор на заплата и са осигурени). С вноските си към собственика (ежедневни, не включващи похарченото за гориво и придобитото като бакшиш) водачите все едно, че работят на аренда, но в края на четиригодишната експлоатация на автомобила, те стават негови собственици, все едно че през тези четири години са работили на лизинг и все едно, че през тези четири години собственикът е бил арендодател, тъй като той е обгрижвал автомобила. С други думи, собственикът и стопаните имат еднопосочни интереси и единствено благодарение на това е възможно повишаване качеството на услугата „Таксиметров превоз с леки автомобили”.

ПРИЛОЖЕНИЕ:ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТРАНСПОРТНИТЕ СИСТЕМИ НА ГОЛЕМИТЕ ОБЩИНИ ЗА БЕЗОПАСНО И БЕЗПРОБЛЕМНО ДВИЖЕНИЕ, ПАРКИРАНЕ И ПРЕСТОЙ НА АВТОМОБИЛИ, ВЕЛОСИПЕДИ И ПЕШЕХОДЦИ

Всеки от нас в даден момент е пешеходец, велосипедист, шофьор. Въпросът е, дали всеки от нас, в която и да е от изброените три роли, може да бъде еднакво доволен на територията на своята община от организациите на придвижването, движението, паркирането, престоя и т. н., а отговорът е положителен, ако на територията на съответната община във времето се реализира всичко изброено по-долу:

1. Изграждане на система за целогодишно non-stop сигнализиране и отстраняване на момента на всички дупки или каквито и да било други нарушения на пътната настилка.

2. Пресичане на околовръстния път само на две нива, за да остане той скоростна отсечка.

3. Пресичане на два булеварда само на две нива, за да се избегнат задръстванията.

4. Преди реализацията на т. 3 кръстовището минава през следните три етапа (казаното по-долу е валидно за всички по-големи кръстовища):

а) актуализиране програмата на светофарната уредба (по възможност гъвкава програма);

б) пропускане на потока от МПС от едната към всяка от другите три посоки (без забрана на левия завой) последователно за всяка от четирите посоки;

в) монтиране на обратни броячи в зелено и в червено, показващи оставащото време на съответния светофарен сигнал.

5. Постепенна замяна на всички пешеходни пътеки с:

а) пешеходен надлез с асансьори;

б) пешеходен подлез с ескалаторни пътеки с пуск/стоп от пешеходеца (стар или болен, поради което немощен).

6. Отказ от затваряне на булеварди в определени части за обособяването им в „пешеходна зона”, защото:

а) на тротоарите се изнасят маси и столове на заведенията;

б) околните улици се задръстват (все едно че булевардът е в перманентен ремонт);

в) хем липсва стълпотворение от пешеходци, хем не се използва огромно количество паркоместа.

7. Планираните ремонти на булеварди и улици да не стартират, когато:

а) в близост се извършват извънредни такива ремонти;

б) в близост се извършват други такива планирани ремонти (с цел избягване на тапи в пиковите часове или на огромни задръствания в останалите часове на денонощието).

8. Информиране на определена радиочестота в съответния град за ОБХОДНИ на натоварените в момента булеварди или улици.

9. Платното за движение на МПС, оградено с т. н. жълта бус лента трябва да се използва за движение от всички обществено потребни МПС (ОПМПС) или от: автобуси от градския транспорт; маршрутки за таксиметров превоз; леки автомобили за таксиметров превоз; МПС на полицията, пожарната и „Бърза помощ”, социални грижи и други със специален режим на движение (само така всичките платна за движение на МПС се натоварват по-равномерно, а ограденото с жълта бус лента остава все пак скоростно).

10. Леките автомобили за таксиметров превоз да престояват с цел изчакване на клиенти на всяка улица, булевард или джоб на спирка от градския транспорт извън обособените им стоянки от 22:00 ч до 06:00 ч.

11. Сметоизвозването, измиването на улиците и зареждането на магазини, складове, офиси, места за обществено хранене, МОЛ-овете и т. н. да става от 22:00 ч до 06:00 ч, а снегопочистването – 24 часа в денонощието, когато, където и както това е необходимо с два типа гребла:

а) за нормално улично платно;

б) за вътрешно квартална улица.

12. Нощно осветление, което да прониква добре и през мъгла, на всички булеварди, улици и пешеходни пътеки.

13. Своевременно сигнализиране и почистване на уличното платно от ударено животно или от части, течности, масла и т. н. от МПС в резултат на ПТП.

14. Своевременно изграждане на инфраструктурата на ново населени места от отворен или затворен тип.

15. Опростяване докрай на правилата за движение и паркиране на всички и навсякъде чрез минимализиране на материята, изложена в ЗДвП и правилника за приложението му (по подобие на десетте божи заповеди).

16. Подготовката за изпитите (теоретичен и практичен) за придобиване на свидетелство за управление на МПС (до категория С) да става на оторизирани за целта места САМОСТОЯТЕЛНО (от шофьор, който е роднина или близък на обучавания за шофьор) и със собствено МПС (както е в САЩ).

17. Обособяване на НЕПРИКОСНОВЕНО ПЕШЕХОДНО ПРОСТРАНСТВО (откъм фасадите на сградите) върху тротоара, с ширина минимум 1,20 м, отделено с черно-бели колчета от следващото НЕПРИКОСНОВЕНО ТРОТОАРНО ПРОСТРАНСТВО (за велосипедисти или за паркиране под ъгъл около 45° на МПС до ниво „ВАН”).

18. Обособяване само върху тротоара (в никакъв случай на платното за движение на МПС) на НЕПРИКОСНОВЕНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ с ширина минимум 80 см, отделено с черно-бели колчета от следващото го НЕПРИКОСНОВЕНО ПРОСТРАНСТВО за паркиране под ъгъл около 45° на МПС до ниво „ВАН”.

19. Велосипедистите пресичат съответното кръстовище или платно от улица или булевард само като ПЕШЕХОДЦИ (пеша, бутайки велосипеда) на наличните пешеходни пътеки (надлези или подлези) с вдигната високо ръка като ПЕШЕХОДЕЦ.

20. Постепенно (във времето) въвеждане от центъра към периферията на съответния град на новата организация на паркирането под ъгъл около 45° на МПС до ниво „ВАН” вместо хоризонталното паркиране (паркират се две коли под 45° наместо една хоризонтално паркирана) и вместо вертикалното паркиране (само при паркирането под около 45° е необходима по една маневра за влизане/излизане от съответното паркоместо, вместо от две до десет маневри, в зависимост от възможностите и уменията на шофьора при другите видове паркиране).

21. Ограниченията при паркиране под ъгъл около 45°, с цел вдигане от ПАЯЦИТЕ на неправилно паркираните МПС са: от едната страна (предницата на автомобила, т. е. при влизане на такова паркоместо) са черно-белите колчета като ограничение на паркоместото отпред, а от другата страна (задницата на автомобила, т. е. при излизане от такова паркоместо) е непрекъснатата червена лента като ограничение на паркоместото отзад.

22. При използване на тротоарно пространство за паркиране под ъгъл около 45°, бордюрът на тротоара са залива също под ъгъл от около 45° с асфалт или бетон за лесно качване на предницата на автомобила върху тротоара.

23. При новата организация на паркирането, съответните паркоместа са в болшинството си ОБИКНОВЕНИ (немаркирани). На МАРКИРАНЕ подлежат само паркоместата за: ИНВАЛИДИ и за ОПМПС, които съществуват на всяка улица или булевард, както и ПОДХОДИТЕ към ГАРАЖИ.

24. Когато за движение на МПС по голяма улица или булевард се използват за паркиране под ъгъл от около 45° едновременно части от тротоарните пространства и от прилежащите им пътни платна, се освобождава ЕДНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЛАТНО за движение на МПС.

25. По целесъобразност във времето отпадат въведените на територията на съответния град зони като „синя”, „зелена” и др. подобни, а паркирането става БЕЗУСЛОВНО с ВИНЕТЕН СТИКЕР. До една втора от стойността на този стикер отива в бюджета на съответната община, а останалата част от стойността на стикера – в републиканския бюджет. Стикерът е ЦЕЛОГОДИШЕН и ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН за собственика на всяко МПС, регистрирано на територията на Република България и стойността му не надхвърля 150 лв. Неговата равностойност за периода на пребиваване в Република България се заплаща от всяко МПС до ниво ВАН с небългарска регистрация при влизане у нас на границата. Всяко от изброените МПС без стикер или с изтекъл срок на стикера се вдига и отвежда на оторизираните места от ПАЯЦИТЕ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕПредложените по-горе организации вероятно нямат алтернатива защото:

1. Наземните места за паркиране почти се удвояват във всяко населено място, а на практика увеличението е с 2/3 при паркирането под ъгъл около 45° спрямо хоризонталното паркиране или с 1 2/3, ако се прилага за първи път на съответната улица или булевард.

2. Използваемостта на всяко тротоарно пространство е 100 % (неприкосновени пространства от общото тротоарно пространство за пешеходци, за велосипедисти и за паркиране по ъгъл около 45°).

3. Увеличаване с едно на платната за движение на МПС при едновременното въвеждане на съответната улица или булевард на новите организации откъм двата тротоара и прилежащите им платна за движение на МПС.

4. В най-големия град на Република България годишно могат да се икономисат около 1 млрд. лева от горива поради:

а) увеличените места за паркиране;

б) намалените маневри за паркиране;

в) по-бързото движение и паркиране;

г) в пъти по-малък разход на нерви от участниците в движението.

5. Новите организации не пречат на изграждането на платени или безплатни ВИСОЧИННИ или ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, но те и до днес са малко използваеми защото всеки иска бързо да свърши няколко задачи за кратко време, разчитайки на почти удвоените места за паркиране в населеното място, преди да паркира своето МПС в района на дома си.

6. Всеки главен архитект на съответното населено място спира да издава виза за строеж на кой да е ОБЕКТ, ако под земята, за всеки жилищен апартамент в него, няма осигурени по 2 паркоместа, а за всеки нежилищен апартамент – по 4 паркоместа.

С уважение,

                     д.т.н. инж. Кирил Ризов
                                                Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"=====================================================
Изх. № 37/01.09.2013 г

До
                                                                                    ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ
                                               В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯВИЗИЯНа: Съпредседателството на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”

ОТНОСНО: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАТЕНТА, ЛИКВИДИРАНЕ НА КУХИТЕ ФИРМИ И ЗАПАЗВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ И РАЗРЕШИТЕЛНИЯ РЕЖИМИ В БРАНША „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ” (ТПЛА).

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ще започнем и ще завършим с двата режима в бранша ТПЛА: РЕГИСТРАЦИОНЕН - към държавата в лицето на поделенията на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИААА) по региони и РАЗРЕШИТЕЛЕН - към общините, в лицето на дирекциите „Транспорт” при тях. Мнението на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”, като обединение от тип КОНФЕДЕРАЦИЯ на браншови организации, юридически и физически лица в бранша (съставляващо болшинство в него) е да се запази СТАТУКВОТО, а на ФЕДЕРАЦИЯТА в бранша (съставляващи малцинство), е да се слеят двата режима и да са към общините. Съответно, болшинството от АСОЦИАЦИЯТА в бранша гравитира към мнението на КОНФЕДЕРАЦИЯТА. Само в КОНФЕДЕРАЦИЯТА се защитават едновременно интересите както на превозвачите (тип работодателски), така и на водачите (тип синдикални), и винаги се търси баланс между тях, докато във ФЕДЕРАЦИЯТА и АСОЦИАЦИЯТА се защитават интересите само на водачите. Двата режима не могат да се слеят, защото това не е са по силите и от компетенцията на общините. Обратното, те трябва съществуват както досега при значително увеличаване на контролните им функции (както ще стане ясно на края на това изложение) по посока на ликвидирането на кухите фирми като злокачествени метастази в тялото на бранша чрез двете главни законови промени (виж ПРИЛОЖЕНИЕТО), отнасящи се до Закона за автомобилните превози и Закона за местните данъци и такси по отношение на ПАТЕНТА за всеки таксиметров автомобил на фирми, нерегистрирани по ЗДДС.

Предупреждаваме, че с осъществяване на изложеното в настоящия документ виждане за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАТЕНТА, ЛИКВИДИРАНЕ НА КУХИТЕ ФИРМИ И ЗАПАЗВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ И РАЗРЕШИТЕЛНИЯ РЕЖИМИ В БРАНША „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ” ще РАЗКЛАТИМ нашия бранш по начин, вследствие от който на ПРИНЦИПА НА ДОМИНОТО ще последва разклащането на всеки бранш от всеки сектор на икономиката в Република България. Положителният ефект от това разклащане, конкретно за нашия бранш, ще бъде възможността да задействаме проекта „ТАКСИ ГРУП” (добре познат на заинтересованите институции и на гражданите в страната) за повишаване на качеството на услугата ТПЛА, а също така възможността в държавната хазна да влизат в пъти повече данъци и осигуровки, отколкото понастоящем, в резултат на ликвидирането на кухите фирми.

За да отговорим на въпроса КАК ДА ЛИКВИДИРАМЕ КУХИТЕ ФИРМИ, следва да си припомним, дефинираме или предефинираме някои закони, практики и понятия, а как точно да бъдат ликвидирани ще стане ясно в края на настоящото изложение. Относно възстановяването на ПАТЕНТА за фирмите, нерегистрирани по ЗДДС, виж ПРИЛОЖЕНИЕТО, а по-долу дискутираме какво се случва без и с него при кухите фирми.

Относно търговските и професионални досиета:

1. В „Агенцията по вписвания” (АП) – за търговците, регистрирани в АП, с достъп до досиетата за притежатели на електронен подпис.

2. В ИААА – за регистрираните превозвачи в съответното регионално поделение

3. В ИААА – за регистрираните водачи при съответните превозвачи (с копие за превозвачите)

Така във всеки момент знаем всичко за търговеца, за превозвача и за водача, тъй като тези досиета се актуализират текущо, при настъпване на обстоятелствата, и отделно – един път годишно (в АП задължителната актуализация за предходната календарна година е до 30 юли на текущата година.).

Относно статусите:

1. Данъчен – в НАП за юридическите и физическите лица.

2. Осигурителен – в НАП за юридическите и физическите лица.

3. Контролни точки – в „Пътна полиция” и КАТ – в контролния талон на физическите лица (водачи).

Състоянието на всеки отделен статус е текущо (променя се при настъпване на обстоятелства), а един път годишно се актуализира в съответното регионално поделение на ИААА, съответната дирекция „Транспорт” на отделната община и при съответния превозвач.

Относно дължимите плащания и разполагаемите средства на търговците в бранша във всеки даден момент:

1. Еднолични търговци – 15 % данък печалба – разполагат с останалата печалба.

2. Дружества с ограничена отговорност – 10 % данък печалба – след заплащане и на 5 % данък дивидент, разполагат с остатъчната печалба.

Всички търговци разполагат с еднакъв процент от печалбата. По отношение на трудовите договори, произтичащите от тях заплати, осигуровки и т. н., всички търговци в бранша имат еднакви задължения, но регистрираните по ЗДДС плащат до 14 число на следващия месец и ДДС.

Относно дължимите плащания и разполагаемите средства на търговците в бранша след ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАТЕНТА:

1. Нерегистрираните по ЗДДС – фиксиран данък (ПАТЕНТ) – за всеки таксиметров автомобил в размер от 400 до 700 лв (според спецификата на общината) дължим към 1 януари на съответната календарна година накуп, а не на вноски, вместо 15 % данък печалба, според текущото законодателство.

2. Регистрираните по ЗДДС – без промяна в плащанията, т. е. според текущото законодателство.

Относно това, с каква част от печалбата ще разполагат търговците, регистрирани по ЗДДС, няма промяна, а при нерегистрираните по ЗДДС – с това, което остава след приспадането на ПАТЕНТА.

Относно това, не може ли и търговците, регистрирани по ЗДДС да плащат ДДС плюс ПАТЕНТ за всеки свой таксиметров автомобил:

Не може. Защо? До 2006 г. имаше такава практика и още тогава се отчете, че това е неправилно, поради конфликт на две различни данъчни политики при регистрираните по ЗДДС, каквито са ДДС, от една страна, и ПАТЕНТЪТ – от друга.

Примерни цифри за поясняване на горенаписаното, при което, за по-лесно, не отчитаме всичките разходи по фактури, както и тези за заплати и осигуровки:

1. 3 000 лв – средномесечен оборот от дейността на един таксиметров автомобил.

2. 58 лв – месечна стойност на ПАТЕНТА при 700 лв годишна стойност за един таксиметров автомобил.

3. 600 лв – ДДС върху оборота от 3 000 лв. месечно,

4. 200 лв – данъчен кредит от 1000 лв месечни разходи за гориво на един таксиметров автомобил.

5. 200 лв – 10 % данък върху печалба от 2 000 лв от месечната дейност на един таксиметров автомобил.

6. 300 лв – 15 % данък върху печалба от 2 000 лв от месечната дейност на един таксиметров автомобил.

От примерните цифри може да се направят следните два извода:

1. При съществуващия данъчен режим, местното данъчно задължение, което възниква от дейността на един таксиметров автомобил, е по-голямо при регистрираните по ЗДДС търговци, както следва:

[(600 ДДС в/у приход – 200 ДДС в/у разход) + 200 ДП] лв > 300 ДП лв /нерегистрирани лица по ЗДДС/

2. При новия данъчен режим, месечното данъчно задължение, което възниква от дейността на един таксиметров автомобил също е по-голямо при регистрираните по ЗДДС търговци, както следва:

[(600 ДДС в/у приход – 200 ДДС в/у разход) + 200 ДП] лв > 58 лв ПАТЕНТ

Относно регистрацията на търговците по ЗДДС:

1. По оборот: ако търговецът за не повече от 12 последователни месеца достигне оборот от 50 000 лв, той подлежи на задължителна регистрация по ЗДДС. При последователното въвеждане в експлоатация на два таксиметрови автомобила, не е много сигурно, но при три автомобила вече е напълно сигурно достигането на оборот от 50 000 лв като се има предвид, че 3 000 лв е средномесечният оборот от един автомобил.

2. По желание: Търговецът по всяко време може да се регистрира по ЗДДС, независимо от броя на таксиметровите автомобили и достигнатия от тях оборот (под 50 000 лв).

Относно дерегистрацията на търговците по ЗДДС:

1. Ако търговецът е бил регистриран по ЗДДС по оборот, тогава основанието за подаване на молба до НАП за дерегистрация, е наличието на оборот по-малък от 50 000 лв през последните 12 месеца.

2. Ако търговецът е бил регистриран по ЗДДС по желание, тогава основанието за подаване на молба до НАП за дерегистрация е наличието на оборот по-малък от 50 000 лв през последните 24 месеца.

И в двата случая търговецът подава до НАП заявление за дерегистрация, при което подлежи на проверка за право на съответната дерегистрация, и ако има ,такова право, НАП го дерегистрира по усмотрение с или без ревизия.

Относно ДДС за внасяне или данъчен кредит за получаване:

1. Обикновено търговецът без ревизия внася до 14 число на текущия месец дължимия ДДС за предходния месец.

2. При получаване на данъчен кредит:

а) три месеца е минималният срок за такова получаване, без ревизия;

б) един месец е срокът за такова получаване след ревизия или минимална проверка.

Относно възможностите и ограниченията на кухите фирми при текущия и новия данъчни режими и произтичащите от тях практики:

1. Нерегистрираните по ЗДДС кухи фирми:

а) при текущия данъчен режим: след регистрацията си, изваждат от съответната община разрешителни за ТПЛА на други собственици или лизингополучатели на въпросните автомобили, след което се дерегистрират, а в резултат от това, споменатите собственици или лизингополучатели не плащат данъци и осигуровки в продължение на една цяла година, защото работят през кухата фирма, която е вече вън от правния мир;

б) при новия данъчен режим: ще се запази същата практика, с изключение на това, че преди дерегистрацията си кухата фирма ще е внесла в държавната хазна пълния за съответната община размер на ПАТЕНТА за всеки таксиметров автомобил на споменатите собственици или лизингополучатели, т.е. в държавната хазна влизат 100% от данъците и 0% процента от осигуровките за цялата година.

2. Регистрираните по ЗДДС кухи фирми: както при текущия, така и при новия данъчен режим, които обаче не се различават, до прехвърлянето на фирмата на друг търговец не плащат никакви данъци и никакви осигуровки във връзка с дейността на собствениците или лизингополучателите на таксиметровите автомобили. Те се регистрират, изваждат от съответната община разрешителни за ТПЛА на други собственици или лизингополучатели, след което продават кухата фирма на трето лице, а след това, ако могат, регистрират нова куха фирма, т. е. в държавната хазна влизат 0 % от данъци и 0 % от осигуровки през времетраенето на тяхната регистрация.

Или във всички случаи кухите фирми срещу съответната такса за един автомобил го снабдяват с разрешително за ТПЛА, при което се възползва собственикът или лизингополучателят на този автомобил, ощетявайки държавната хазна от невнесени данъци и осигуровки. И така, да се преборим с кухите фирми означава само едно, а именно, да ги ЛИКВИДИРАМЕ. Възможно ли е това? Да! За тази цел трябва да се запази статуквото на съществуващите регистрационен и разрешителен режими за всеки таксиметров автомобил, но да се увеличат контролните им функции в посоки, водещи до ликвидиране на кухите фирми, а именно:

1. При регистрационния режим: във всяко регионално поделение на ИААА ДА СЕ ПРЕЦЕНЯВА защо собственикът или лизингополучателят фискализира паметта на своя таксиметров апарат на името на външна фирма; какви са взаимоотношенията му с тази фирма; не е ли тя куха фирма. В резултат на преценката с инструментариума на изброените досиета, статуси и режими, се установява, че това е куха фирма, стопира се фискализацията, сигнализира се НАП, а от там, след съответните проверки, се обръщат към прокуратурата, следствието и т. н.

2. При разрешителния режим: във всяка община ДА СЕ ПРЕЦЕНЯВА най-късно след петото издадено разрешително за ТПЛА на съответната фирма, при наличието на други собственици или лизингополучатели на тези автомобили с инструментариума на изброените досиета,статуси и режими, дали тази фирма не е куха, и ако това е така, да сигнализира НАП за допълнителни проверки: въпросната фирма регистрира ли редовно трудовите си договори; изплаща ли редовно заплати и осигуровки; внася ли редовно данък печалба; ако е регистрирана по ЗДДС, дали законно внася ДДС или тегли данъчен кредит и т. н. Ако това е куха фирма, се стопират разрешителните за ТПЛА през нея, анулират се и се изземват вече издадените разрешителни, фирмата се дава на прокуратурата ,следствието и т. н.

Само след започване на процеса на ликвидиране на кухите фирми ще започне процесът на размразяване на фирмите от проекта ТАКСИ ГРУП, при което вместо към ПОНИЖАВАНЕ, ще се тръгне към ПОВИШАВАНЕ на качеството на услугата ТПЛА, нещо, което едновременно се желае от гражданите, браншовите организации и институциите в Република България. Доказателство № 1 за това ще бъде приемането на законовите промени от настоящото ПРИЛОЖЕНИЕ едно към едно от Парламента (възможно най-скоро) с усилията на ИААА, МТИТС и МС като цяло, а доказателство № 2 за това ще бъде визираното по-горе разширяване на контролните функции на регионалните поделения на ИААА при регистрационния режим, както и на общините при разрешителния режим за ТПЛА.

ПРИЛОЖЕНИЕ:В Закона за автомобилните превози, по-специално в чл. 24, ал. 1, където се говори за ”...регистрирани превозвачи и водачи за своя сметка от името на регистрираните превозвачи...”, думата „водачи” да се замени с „данъчно задължени лица, регистрирани в Агенцията по вписванията”.

В Закона за местните данъци и такси да се въведе ПАТЕНТ за всеки таксиметров автомобил като форма на предварително годишно облагане на данъчно задължените лица в бранша, които не са регистрирани по ЗДДС, в размер от 400 до 700 лв., според спецификата на дадената община, като за целта: всяко такова данъчно задължено лице кандидатства за РАЗРЕШИТЕЛНО за всеки таксиметров автомобил, включен в списъка с автомобили на съответния превозвач, пред дирекция „Транспорт” на съответната община по общоприетия за момента ред, а само след получаване на официално разрешение (на база съответно проучване) заплаща еднократно пълния размер на годишния патент и срещу този документ получава самото разрешително от съответната дирекция „Транспорт” за съответния таксиметров автомобил. Данъчно задължените лица в бранша, регистрирани по ЗДДС, не плащат патент за всеки свой таксиметров автомобил, а се облагат данъчно, както е понастоящем, т. е. без изменение.

С уважение,

                    д.т.н. инж. Кирил Ризов
                                               Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"=====================================================
Изх. № 39/15.10.2013 г

ДО
                                     Г-Н ДИМИТЪР ГАНЕВ
                                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАААПРЕДЛОЖЕНИЯОт: Съпредседателството на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”

Уважаеми Господин Ганев,

Моля, на настоящите ни предложения да гледате като на допълнения към Предложенията ни от 08.08.2013 и на Визията ни от 01.09.2013, във връзка с предстоящата ни среща тези дни с Вас и Вашите експерти.Тези предложения имат за цел въвеждането на ПРАКТИКИ за елиминиране от пазара в бранша “Таксиметров превоз с леки автомобили”(ТПЛА) на: превозвачите-имитатори, кухите фирми, нелоялните превозвачи и нелоялните водачи от територията на всяка РДАА, а също така за определяне на територията на Р България на поносима горна граница в лева за издаване на РАЗРЕШИТЕЛНО от съответната община за съответния таксиметров автомобил на фирма, нерегистрирана по ДДС, под което разбираме т.н. патент или ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕДНОГОДИШЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА (ПЕДП) а не досегашната такса-разрешително, която продължава да се събира от всички фирми, независимо от това дали са регистрирани или не по ДДС. По същество, имаме предвид следното:

1. В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) следва да се въведе ПРАКТИКАТА: от нерегистрираните по ДДС фирми се събира ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕДНОГОДИШЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА за всеки таксиметров автомобил в размер, съгласуван между представителите на съответната община и тези от бранша ТПЛА, който не надвишава максималния размер за Р България, съгласуван между представителите на ИААА и бранша ТПЛА за съответната календарна година, и който за 2014 г. е 700 (седемстотин) лева. Всяко разрешително се издава само за отделния таксиметров автомобил и само за една година (а не за две, три или повече години) по досегашния ред и изисквания, допълнени с всичко казано по-долу и предвид споменатите по-горе Предложения от 08.08.2013 и Визия от 01.09.2013. Отнемането или отказа за издаването на разрешително е във връзка с всичко казано по-долу и произтичащо от законодателството.

2. На територията на всяка РДАА се създава РЕГИСТЪР НА ВОДАЧИТЕ (РВ) като ПРАКТИКА с копие на частта от РВ за съответния превозвач, която го касае. В този регистър за всеки водач има всички предварителни и текущи данни. Всичките данни включват серия и номер на документа плюс дата на издаване и от кого, и за какъв срок, или протокол и номер от датата на полагане на изпита за придобиване на съответното удостоверение, плюс данни за издалия го и за какъв срок или удостоверение с отметка за осъждан/неосъждан или за може/не може и т.н. плюс данни за наличие/отсъствие на трудов договор (извън случаите на самоосигуряване), за осигурителния му статус, за наложени наказания (от кого; за какво; с какво; размер на санкцията и т.н.). Идеята е всеки документ, удостоверение и т.н. във връзка с водача да са проверими за ИСТИННОСТ, а данните от тях да са актуални. ИААА се ангажира още с въвеждането и периодичното актуализиране в този РВ (по същество ДОСИЕ) на данни за съдебното настояще и наличните контролни точки в свидетелството за управление на МПС за всеки водач. Всичко казано по-горе може да бъде основание за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ВОДАЧА като такъв на таксиметров автомобил. Такова право има съответната РДАА или съответния ПРЕВОЗВАЧ във връзка с всичко казано по-горе. Това също се записва в РВ, на базата на което този водач повече не може да бъде такъв при никой ПРЕВОЗВАЧ, в никоя РДАА. В БЪДЕЩЕ ЕДИН ВОДАЧ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕАБИЛИТИРАН САМО ОТ ТОЗИ, КОЙТО Е ПРЕКРАТИЛ ПРАВАТА МУ С ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРЕД РДАА И ОСТАНАЛИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК НИКОЙ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ НЕ Я ОСПОРИ.

ЗАБЕЛЕЖКА: Общуването между РДАА и ПРЕВОЗВАЧИТЕ се извършва по електронна поща за всеки регион. Всеки работен ден, всяка РДАА и всеки ПРЕВОЗВАЧ проверяват имейла, отговарят на запитвания, дават мнения, актуализират данни и т.н., във връзка със съобразяването на изнасяните тук ПРАКТИКИ. Същото е валидно и за общуването между съответната РДАА и съответните общини на нейната територия.

3. На територията на всяка РДАА се създава РЕГИСТЪР НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ (РП) като ПРАКТИКА с копие на частта от РП за съответния превозвач, която го касае. В този регистър за всеки превозвач има всички предварителни и текущи данни. Всичките данни включват серия и номер на документа плюс дата на издаване и от кого и до кога, или протокол и номер от датата на полагане на изпита за придобиване на съответното удостоверение плюс данни за издалия го и до кога или удостоверение с отметка за осъждан/не осъждан или за може/не може и т.н. плюс данни за наличие/отсъствие на трудов договор (извън случаите на самоосигуряване), за осигурителния му статус, за наложени наказания (от кого; за какво; с какво; размер на санкцията и т.н.). Идеята е всеки документ, удостоверение и т.н. във връзка с превозвача да са проверими за ИСТИННОСТ, а данните от тях да са актуални. ИААА се ангажира още за всеки превозвач с въвеждането и периодичното актуализиране в този РП (по същество ДОСИЕ) на данни за съдебното му настояще. Всичко казано по-горе може да бъде основание за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПРЕВОЗВАЧА като такъв. Такова право има съответната РДАА. Това също се записва в РП, на базата на което този превозвач повече не може да бъде такъв в никоя РДАА. В БЪДЕЩЕ ЕДИН ПРЕВОЗВАЧ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕАБИЛИТИРАН САМО ОТ ТОЗИ, КОЙТО Е ПРЕКРАТИЛ ПРАВАТА МУ С ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПРЕД РДАА И ОСТАНАЛИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК НИКОЙ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ НЕ Я ОСПОРИ.

4. На територията на всяка РДАА се създава РЕГИСТЪР НА ДЗЛ (РДЗЛ) като ПРАКТИКА с копие на частта от РДЗЛ за съответния превозвач, която го касае. В този регистър за всяко ДЗЛ има всички предварителни и текущи данни, начело с БУЛСТАТА, с цел всеки заинтересован (отделните ПРЕВОЗВАЧИ или РДАА или ОБЩИНА) във всеки момент да има достъп до наличните за това ДЗЛ данни в съответния регистър на АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (АП). По този начин за всяко ДЗЛ ще се знаят важните за последващия анализ данни като: регистриран/дерегистриран в съответния регистър на АП; регистриран/дерегистриран по ДДС; плаща/не плаща заплати; внася/не внася осигуровки и т.н. Таксиметровите автомобили, с които участва в списъка с автомобили на съответния ПРЕВОЗВАЧ, дали са или не са негова собственост или дали е/не е техен лизингополучател (отсрочена във времето собственост). Фискалните памети на таксиметровите апарати в тези негови автомобили за таксиметров превоз дали са фискализирани на името на разглежданото ДЗЛ. В последните два случая (при отрицателни отговори на въпросите) се сигнализира НАП за обстойна проверка на въпросното ДЗЛ. При ясни, но отрицателни за това ДЗЛ проверки, се сигнализира в следствието, прокуратурата и т.н. В РДЗЛ се записва, че това е КУХА ФИРМА, при което вече издадените РАЗРЕШИТЕЛНИ се отнемат, а кандидатстването за нови такива се прекратява. ЕДИНСТВЕНО ПО ТОЗИ НАЧИН ОТ ПАЗАРА НА ТПЛА ЩЕ ИЗЧЕЗНАТ КУХИТЕ ФИРМИ.

5. За справяне с ПРЕВОЗВАЧИТЕ-ИМИТАТОРИ на други ПРЕВОЗВАЧИ с име в бранша и с дял от пазара на ТПЛА въвеждаме следните ПРАКТИКИ:

а) от 01.01.2014 г. на територията на съответната РДАА (столичната РДАА на първо място) следва да се извърши наново КАНДИДАТСТВАНЕ/ОДОБРЯВАНЕ на стикерите за предните врати (първи стикер) и на стикера за предния капак (втори стикер) чрез изпращане на споменатия по-горе имейл от съответния ПРЕВОЗВАЧ до съответната РДАА на тези два стикера, като се започне от най-големия ПРЕВОЗВАЧ (според списъците с автомобили на ПРЕВОЗВАЧИТЕ в съответната РДАА) и се приключи с най-малкия ПРЕВОЗВАЧ. Съответно СУБПРЕВОЗВАЧИТЕ кандидатстват за одобрение в група с основния ПРЕВОЗВАЧ;

б) споменатата по-горе процедура може във времето да се предизвиква на територията на съответната РДАА по искане на голям превозвач (само големите ПРЕВОЗВАЧИ могат да бъдат имитирани);

в) на НЕОДОБРЕНИЕ подлежат стикерите, които повтарят форми или думи или цифри или буквено-цифрови подредби и т.н. на вече одобрените стикери;

г) в първия работен ден след обявената начална дата за такава процедура от съответната РДАА на въпросния имейл се качва списък на ПРЕВОЗВАЧИТЕ за кандидатстването им по дати (най-големия превозвач – на първата дата, а най – малкия - на последната дата);

д) за всеки ПРЕВОЗВАЧ се заделят два работни дни: през първия – кандидатства, а през втория, евентуално, се извършват корекции; в двата случая на негово разположение е наетият ФОТОГРАФ-ХУДОЖНИК за извършване на корекциите според разговорите между ПРЕВОЗВАЧИТЕ (кандидатстващ и засегнат, оставящ телефон за връзка);

е) неявилите се ПРЕВОЗВАЧИ на такова КАНДИДАТСТВАНЕ/ОДОБРЕНИЕ се изваждат от РЕГИСТЪРА НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ; във времето могат да кандидатстват отново, за което се уведомяват всички ПРЕВОЗВАЧИ от РП, че ДНЕС и УТРЕ ще има процедура за одобряване стикерите на съответния КАНДИДАТ-ПРЕВОЗВАЧ по описания по-горе ред. НЯМА ДРУГ НАЧИН ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ-ИМИТАТОРИ.

С уважение,

                     д.т.н. инж. Кирил Ризов
                                                Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"=====================================================

МЕМОРАНДУМ ОТ СРЕЩАТА НА 22.10.2013 г.На 22.10.2013 в сградата на ИААА от 11 часа се състоя ВТОРАТА СРЕЩА на ръководството на ИААА с представители на КОНФЕДЕРАЦИЯТА (виж списъка на заявените участници с отметка за присъствие) во главе с Кирил Ризов - председател на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ” и Васил Славов – от БКТВП, явяващ се ДОАЕН на целия бранш ТПЛА. Двама от първоначалния списък на КОНФЕДЕРАЦИЯТА (Спас Атанасов и Сава Комитов) взеха участие в ПЪРВАТА СРЕЩА на ръководството на ИААА с представители на ФЕДЕРАЦИЯТА во главе с Яне Янков. Останалите от споменатия първоначален списък ще вземат участие в ТРЕТАТА СРЕЩА на ръководството на ИААА с представителите на нашите партньори от НСП во главе с Румен Крумов – председател на НСП и явяващ се ПАТРИАРХ на целия бранш ТПЛА, поради участието им на 22.10.2013 от 11 часа в заседанието на Транспортната комисия към Парламента. Между участниците в ПЪРВАТА СРЕЩА от една страна и тези от ВТОРАТА и предстоящата ТРЕТА СРЕЩИ има съществени различия, докато между участниците във ВТОРАТА и предстояща ТРЕТА СРЕЩИ има еднакви или близки становища по възможностите за решаване на ПРОБЛЕМИТЕ в бранша ТПЛА, което поотделно Румен Крумов и Кирил Ризов заявиха пред изпълнителния директор на ИААА – Димитър Ганев, и за което говори факта, че представените на ръководството на ИААА ПРЕДЛОЖЕНИЯ от 08.08.2013 (Д1), ВИЗИЯ от 01.09.2013 (Д2) и ПРЕДЛОЖЕНИЯ от 15.10.2013 (Д3), бяха изработени съвместно от участниците във ВТОРАТА и предстояща ТРЕТА СРЕЩИ. Общото между всички участници и в трите СРЕЩИ е това, че те са РАВНОПОСТАВЕНИ помежду си и всеки от тях представлява СЕГМЕНТ от бранша ТПЛА. Всички заедно си партнират на територията на Р България с АЕБТРИ във връзка с членството в ИРУ, заедно изработиха ПРЕДЛОЖЕНИЯТА за оптимизиране на елементите на трафика в големите населени места (Транспортните комисии на СОС и ПАРЛАМЕНТА) и заедно изработиха ВИЗИЯТА и излъчиха общ постянен представител на бранша ТПЛА (Милчо Петрунов) в постоянно действащата на територията на столицата ТРИСТРАНКА за изграждане на СТОЯНКИ ЗА ТАКСИТА с участието на представители от “Пътна полиция и КАТ – София” както и на Дирекция ”Пътна инфраструктура” към Столична община (Петър Несторов). Всичко това показва, че ръководството на ИААА може след приключване на трите СРЕЩИ да насрочи ЧЕТВЪРТА СРЕЩА, в която да участват по двама от участниците във всяка от споменатите три СРЕЩИ, за да се направи опит за сближаване на позициите по всеки предстоящ за решаване проблем в бранша ТПЛА, извън тези, по които вече има единно или близко мнение, с цел ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗОТО ИМ РЕШАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО НИВО. Ако се стигне до такава ЧЕТВЪРТА СРЕЩА от участниците във ВТОРАТА СРЕЩА ще вземат участие Кирил Ризов и Васил Славов.

Участниците във ВТОРАТА СРЕЩА считат, че ПЪРВАТА ГОЛЯМА КРАЧКА в бранша ТПЛА беше направена през 2000 г. с приемането на Закона за автомобилните превози (ЗАП) и произтичащите от него Наредби №№ 34 и 35, защото от “раково-болното тяло” на бранша бяха отрязани всички метастази. След 13 години следва да направим ВТОРАТА ГОЛЯМА КРАЧКА, защото метастазите се появиха отново и могат отново да задушат “тялото” на бранша. Това, което мислим, че трябва да се направи или да не се прави, ще го изложим по-долу накратко, т.к. вече подробно сме го разгледали в посочените по-горе документи Д1, Д2 и Д3, явяващи се неразделна част от настоящия меморандум:

1. За да се справим бързо с новопоявилите се метастази трябва да запазим РЕГИСТРАЦИОННИЯ и РАЗРЕШИТЕЛНИЯ РЕЖИМИ, съответно към поделенията на ИААА и съответните общини, но при РАЗШИРЯВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ИМ (виж Д2).

2. Да се справим бързо и един път за винаги с ПРЕВОЗВАЧИТЕ-ИМИТАТОРИ на други ПРЕВОЗВАЧИ с име в бранша и с дял от пазара на ТПЛА, чрез бързото въвеждане на специална ПРАКТИКА на КАНДИДАТСТВАНЕ/ОДОБРЯВАНЕ на стикерите на предните врати и стикера на предния капак (виж Д3).

3. Да унищожим бързо КУХИТЕ ФИРМИ в бранша ТПЛА, за да се РАЗМРАЗЯТ ЧИСТИТЕ ФИРМИ (аналогични или подобни на тези от проекта “ТАКСИ ГРУП”), чрез въвеждане на РЕГИСТЪР НА ДЗЛ (РДЗЛ) като ПРАКТИКА (виж Д3).

4. Да създадем РЕГИСТЪР НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ (РП) от тип ДОСИЕ на територията на всяка РДАА с възможности за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА им и за РЕАБИЛИТИРАНЕТО им (виж Д3).

5. Да създадем РЕГИСТЪР НА ВОДАЧИТЕ (РВ) от тип ДОСИЕ на територията на всяка РДАА с възможности за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА им и за РЕАБИЛИТИРАНЕТО им (виж Д3).

6. Общуването между съответната РДАА и съответните общини на нейната територия от една страна, както и общуването между РДАА и ПРЕВОЗВАЧИТЕ от друга страна, да се извършва по електронна поща за всеки регион. Всеки работен ден, всяка община, всяка РДАА и всеки ПРЕВОЗВАЧ проверяват имейла, отговарят на запитвания, дават мнения, актуализират данни и т.н. във връзка със съобразяването с горепосочените практики.

7. В ЗАП, по-специално в чл.24, ал.1, където се говори за “…регистрирани превозвачи и водачи за своя сметка от името на регистрираните превозвачи...”, думата “водачи” да се замени с “данъчно задължени лица (ДЗЛ), регистрирани в Агенцията по вписванията”.

8. В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) да се въведе ПРАКТИКАТА: от нерегистрираните по ДДС фирми се събира ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕДНОГОДИШЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА (ПЕДП) за всеки таксиметров автомобил в размер, съгласуван между представителите на съответната община и тези от бранша ТПЛА, който не надвишава максималния размер за Р България, съгласуван между представителите на ИААА и бранша ТПЛА за съответната календарна година, и който за 2014 г. да бъде 700 (седемстотин) лева. Всяко разрешително се издава само за отделния таксиметров автомобил и само за една година (а не за две, три или повече години) по досегашния ред и изисквания.

9. Спираме да говорим за ограничаване, преразпределение или всякаква друга регулация на броя на таксиметровите автомобили на територията на коя да е община. ЗАЩО? Ако искаме БУНТОВЕ (защото няма и не може да има справедливо ограничение, преразпределение и т.н.) нека се опитаме да го направим! Освен това, такава стъпка би била в нарушение на принципа за свобода на конкуренцията в условията на пазарна икономика.

10. Да решим въпроса за МИНИМАЛНИТЕ дневни и нощни тарифи и произтичащите от тях такси, с възможност за коригирането им във времето, за да затворим вратата за ДЪМПИНГА, т.е. да не разрешаваме таксиметровите превози с леки автомобили да се извършват под себестойността на услугата. А относно ИЗВЪНГРАДСКИТЕ дневна и нощна тарифи, те могат да се въведат във времето само след изграждане на националната мрежа за тяхното автоматично превключване по радиорелеен или друг път с напускане територията на дадената община.

11. Ако искаме да върнем МЕНТЕТАТА можем да го направим и чрез корекция на долната граница (до 5 години) или на горната граница (до 10 години) на годините от първоначалната регистрация на един автомобил като таксиметров, срещу което ние сме категорично против. Мотивите ни са следните: от една страна да не забравяме за СТАРЕЕНЕТО НА МАТЕРИАЛА (повечето от автомобилите са на двойна езда), а от друга страна, без такова ограничение шофьорът купува на безценица автомобил, регистрира го като таксиметров и кара (дори без един или повече документи) до съсипването му или спирането му от движение, т.е. вместо за ПОВИШАВАНЕ, започваме да говорим за ПОНИЖАВАНЕ на качеството на услугата „Таксиметров превоз с леки автомобили” (както беше до 2000 г.). Тук понятията ГОДЕН/НЕГОДЕН, от гледна точка на техническата изправност на автомобила, отстъпват по важност на гореизложеното. А що се касае до марките автомобили и т.н. нека припомним, че в момента на пазара в бранша се оформиха три класа автомобили (които, според нас, ще останат такива и в бъдеще), а именно: по-висок клас (хибридните автомобили); среден клас (с по-големи мощност, габарити, купе, багажник); по-нисък от средния клас (с по-малки мощност, габарити, купе, багажник). Всеки клас автомобил е предпочитан и наеман от съответен тип клиенти, т.е. не е редно да се бъркаме в този тип пазарни отношения (да казваме какви могат или не могат да бъдат таксиметровите автомобили като клас или марка).

12. Нищо не трябва да се променя относно изискванията към ПЪТНАТА КНИЖКА (издаване, попълване и т.н.).

13. Отписването на автомобили като таксиметрови от списъка към Удостоверението за регистрация на превозвача ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЕДНАКВО ЛЕСНО, както за собствениците, така и за превозвачите.

14. Преди две години, в гр. София, със съвместните усилия на браншовите организации, общината и „Пътна полиция и КАТ”, създадохме организация с представители на трите страни за изграждане на таксиметрови стоянки. За една година от около 20 на брой, те нараснаха на повече от 200 на брой. Тази организация е безсрочна за гр. София, с тенденция да се разпростре на територията на всички общини. Възприетата практика е: както при новопостроен парк се оставят хората да отъпчат пътеките през него, преди тяхното асфалтиране, така и в района на утвърдените вече стоянки да се сложат табели за начало на таксиметровите стоянки.

15. Относно ценза за водач (минимум основно образование) и ценза за превозвач (минимум средно образование), считаме, че трябва да се запази, за да не се усложни особено набирането на водачи.

16. Анахронизъм е употребата, както преди десетки години, на понятията ПРОФЕСИОНАЛИСТ и ЛЮБИТЕЛ. Ако даден шофьор със съответното МПС извършва дейност по Търговския закон, той е ПРОФЕСИОНАЛИСТ, а в противен случай – ЛЮБИТЕЛ. Никога и по никакъв начин не можем да се съгласим, че на шофьорите от бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили” им е необходимо свидетелство за управление на МПС от категория „С”, тъй като нямаме нищо общо с камионите.

17. Относно Удостоверението за психологическа годност: водачите се явяват периодично за неговото подновяване. Периодичността остава същата, но се променя методиката на тестването само в частта, чрез която се проверява, дали водачът е агресивен на пътя и дали може да допусне употреба на алкохол, след което да управлява съответното МПС. Въвежда се видеонаблюдение (или поне с три снимки в реално време) по време на изпита в двете му части.

18. Относно Удостоверението за водач: остава видеонаблюдението (или поне с три снимки в реално време) по време на изпита в трите му части. Изпитът както и този за превозвач са достатъчно СЛОЖНИ, за да искаме по-нататъшно усложняване. Обратното, налага се ИААА да качи повече информация за тези изпити на своя сайт. Удостоверението за водач на МПС от обществения превоз на пътници да остане БЕЗСРОЧНО (а не да се подновява на 3 или 5 години) до настъпване на евентуален инцидент, при който да се отнема за определен срок или завинаги от органите на ИААА, според естеството и тежестта на извършеното деяние. Същото да важи и за свидетелството за управление на МПС, с тази разлика, че последното се отнема от органите на „Пътна полиция и КАТ”. Връщането на тези документи да става след полагане на изпити за новото им придобиване. Ако глобата произтича от СНИМКА, тя се заплаща само и единствено от СОБСТВЕНИКА на МПС (съхраняващ големия талон за регистрация на МПС), който в последствие си я връща като сума от ПОЛЗВАТЕЛЯ (роднина, близък, арендодател, лизингополучател и т.н., приносител на малкия талон за регистрация на МПС). Всичко останало са ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ, свеждащи се до т.н. временна регистрация на всеки ПОЛЗВАТЕЛ на всяко МПС.

19. Относно свидетелството за съдимост: и в бъдеще да се изисква при постъпване на работа, но когато се касае за шофьор на лек таксиметров автомобил или за какъвто и да било водач на МПС от обществения превоз на пътници, в свидетелството за съдимост ОСВЕН „НЕОСЪЖДАН” да се вписва и „НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ”, когато става дума за лице, регистрирано и наказано за употреба на алкохол без изтекъл срок на давност след осъдителна присъда или без изтекъл изпитателен срок след условна присъда. Недопускането на такива лица до работа в обществения превоз на пътници ДА ВАЖИ ДО ЖИВОТ ОТ ТУК НАТАТЪК.

20. Относно достигането на контролните точки под законовия минимум в контролния талон към свидетелството за управление на МПС на водач на лек таксиметров автомобил: периодично съответната РДАА да предоставя по електронен път в „Пътна полиция и КАТ” на своята територия АКТУАЛЕН СПИСЪК С ТРИТЕ ИМЕНА И ЕГН НА ВОДАЧИТЕ от своя РЕГИСТЪР за тях. След идентифицирането на такъв водач от споменатите контролни органи, представители на последните със съдействието на превозвача да отнемат свидетелството за управление на МПС на съответния водач с произтичащите от това последствия, съгласно българското законодателство.

21. Относно регламентираните в ЗАП норми за работа и почивки (на определен брой часове; междудневни; междуседмични и т.н.), същите остават без изменение.

22. Всеки клиент, при съмнение от негова страна, че водачът, който го обслужва, е злоупотребил с алкохол, може да се обади на телефон 112, при което най-близко стоящият контролен орган да спре МПС-то, с цел тестване чрез дрегер на съответния водач. Тези тестове да не са самоцелни от контролните органи (ИААА и „Пътна полиция и КАТ”), а по сигнал или при ПТП.

23. Относно ЖЪЛТИЯ ЦВЯТ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ АВТОМОБИЛИ: ние сме за запазването му като ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН (само ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ е изключение, но той е запазена марка за всички хибридни автомобили в целия свят). Всички стикери са съобразени с жълтия цвят. Не можем да допуснем всеки превозвач да си избира цвета. Веднъж във времето избрахме един вместо всякакви цветове за таксиметровите автомобили и не виждаме дори една смислена причина да се връщаме към многообразието от цветове. Можем да допуснем единствено възможността за разрешаване използването на жълто фолио, вместо жълта боя.

24. Считаме, че при условията за труд и възможностите за печалба в бранша ТПЛА на територията на Р Българиа, не е правилно минималната глоба за провинения, подлежащи на санкция от поделенията на ИААА, да бъде 200 лева. Обратното, ако тези 200 лева са максималната възможна глоба – ето това вече е по-разбираемо.

25. Платното за движение на МПС, оградено с т. н. жълта бус лента трябва да се използва за движение от всички обществено потребни МПС (ОПМПС) или от: автобуси от градския транспорт; маршрутки за таксиметров превоз; леки автомобили за таксиметров превоз; МПС на полицията, пожарната и „Бърза помощ”, социални грижи и други със специален режим на движение (само така всичките платна за движение на МПС се натоварват по-равномерно, а ограденото с жълта бус лента остава, все пак скоростно). Съставил: Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”

=====================================================

MЕМОРАНДУМ ОТ СРЕЩАТА НА 25.11.2013 г.На 25.11.2013 г. в сградата на ИААА под ръководството на Димитър Ганев и Красимир Калайджиев се състоя среща с представители на бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили“, на която присъстваха: Кирил Ризов, Емил Игнатов, Найден Петров, Спас Атанасов, Яне Янков и Сава Комитов. Срещата е поредна с представителите на бранша ЗА СТИКОВАНЕ САМО НА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ИНИЦИАТИВИ, касаещи бранша. Участниците се споразумяха за следните промени в ЗАП и ЗДвП:

1. В чл.12.(1) и чл.24.(1) от ЗАП думата ВОДАЧИ да се замени с ЛИЦА.

2. Чл.24а.(4) се заличава (т.е. Общинският съвет няма да определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите).

3. В чл.24а.(5) пред думите „максимални цени“ се добавят „минимални и“ (т.е. въвеждаме и МИНИМАЛНИ ДНЕВНА И НОЩНА ТАРИФИ, за да се блокира възможността за предлагане на таксиметрови услуги на цени под себестойността, водещо до нелоялна конкуренция в съответствие с разпоредбата на чл.36.(4) от Закона за защита на конкуренцията).

4. На всички места в ЗАП, където се говори за ГЛОБИ, размерите им да не надхвърлят тези, налагани по ЗДвП, а накратко размерът на глобите да не надхвърля 200 лева, за да бъде възможна ПРЕВЕНЦИЯТА на ГЛОБАТА (като се изхожда от усреднената месечна печалба на един средностатистически водач на лек таксиметров автомобил от страната).

5. В чл.12.(8)т.1.в. думите СА НАРУШЕНИ се заменят със СИСТЕМНО СЕ НАРУШАВАТ.

6. КАТО КОМПРОМИС МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА по предложение на Кирил Ризов, в ЗАП да се предвиди възможността: а) от 5 на 7 години от първоначалната регистрация ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО един автомобил да се регистрира като таксиметров; б) от 10 на 12 години от първоначалната регистация ДА СТАВА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА на един таксиметров автомобил.

7. В ЗДвП в чл.15.(6) да се предвиди възможността за ползване на платното, отделено с ЖЪЛТА БУС-ЛЕНТА от всеки таксиметров автомобил с клиент.

Съставил: Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”

=====================================================

ВСИЧКО ЗА ГАЗОВИТЕ УРЕДБИ И ТАЛОНИТЕ НА МПСОт разговора между Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”, и Антон Антонов, директор на „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” към НАЦИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ, състоял се на 27.11.2013 г., се изясни следното:

1. От 04.03.2014 г. влиза в сила изискването за ГОЛЯМ ТАЛОН с отметка БЕНЗИН/ГАЗ или БЕНЗИН/МЕТАН или ДИЗЕЛ/ГАЗ или ДИЗЕЛ/МЕТАН след монтаж и сертифициране на АГУ.

2. За автомобилите с монтирани АГУ преди 04.03.2014 важи следното: а) само в ГОЛЯМОТО КАРТОНЧЕ от ГТП (на 1 г. за ЛИЧЕН автомобил и на 6 мес. за ТАКСИМЕТРОВ автомобил) ако има отметка за МОНТИРАНА АГУ, то тя играе ролята на ПАСПОРТ на АГУ; б) само при наличието на ПАСПОРТ на АГУ не се налага подмяната на ГОЛЕМИЯ ТАЛОН (респективно малкия талон) с цел ОТМЕТКА на двете горива; в) само в случаите на СМЯНА на СОБСТВЕНОСТТА или ЦВЕТА или ДВИГАТЕЛЯ на МПС и т.н. се извършва и смяна на ГОЛЕМИЯ ТАЛОН (респективно малкия талон) плюс ОТМЕТКА на двете горива и това важи за т.н. ЗАВАРЕНО ПОЛОЖЕНИЕ (монтирана АГУ с ПАСПОРТ преди 04.03.2014).

3. Относно ГЛОБИТЕ: а) ако в указаните по-горе случаи не е сменен ГОЛЕМИЯ ТАЛОН (респективно малкия талон), глобата е 10 лева; б) монтажа на АГУ не се квалифицира като КОНСТРУКТИВНО ИЗМЕНЕНИЕ, при което, ако това изменение не е отразено в ГОЛЕМИЯ ТАЛОН, следват ГЛОБИ: до 7 000 лева за извършителя на изменението и до 150 лева за шофьора.

Съставил: Кирил Ризов, председател на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ”

=====================================================


Изх. № 42/05.12.2013 г                                       До

Г-н Камен Костадинов,
                                 Председател на Комисията по транспорт,
                                 информационни технологии и съобщения
                         в Народното събрание на Р БългарияУважаеми Господин Костадинов,

Със закъснение разбрах, че предната седмица, в намален състав на Комисията, която оглавявате и представители на бранша „Таксиметров превоз с леки автомобили”, сте провели най-важната в този момент за бранша среща.

Като председател на СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”, което представлява обединение от тип КОНФЕДЕРАЦИЯ, с настоящото писмо Ви уведомявам за нашето становище за изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози (ЗАП) и Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Разчитайки на Вашата компетентност и разбиране, вярвам че ще вземете предвид изложеното по-долу от нас като основа за изменения и допълнения на споменатите по-горе закони, по които всички представители на бранша се споразумяхме на 25.11.2013 г. в присъствието на ръководството на ИААА, а именно:

1. В чл. 12. (1), в чл.24.(1) и в § 1. т. 26. от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ към ЗАП думата ВОДАЧИ да се замени с ЛИЦА. (Съгласни са всички представители на бранша, включително Румен Крумов.)

2. Чл. 24а. (4) от ЗАП се ЗАЛИЧАВА (т.е. Общинският съвет няма да определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите, защото от една страна това е работа на пазара, от друга страна в ЗАП, в цялостния чл. 4., е предвидена намесата на ресорния министър при криза на пазара, а от трета страна – евентуалното прилагане на съществуващата мярка на територията на коя да е община би довело само до бунтове и то непрекъснати. (Съгласни са всички представители на бранша, включително Румен Крумов.)

3. В чл. 24а. (5) от ЗАП пред думите „МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ“ се добавя „МИНИМАЛНИ И“ (т.е. въвеждаме и МИНИМАЛНИ ДНЕВНА И НОЩНА ТАРИФИ, за да се премахне възможността за предлагане на таксиметрови услуги на цени под себестойността, водещо до нелоялна конкуренция, в съответствие с разпоредбата на чл. 36. (4) от Закона за защита на конкуренцията. (Съгласни са всички представители на бранша, включително Румен Крумов.)

4. На всички места в ЗАП, където се говори за ГЛОБИ, размерите им да не надхвърлят тези, налагани по ЗДвП или, казано просто и ясно, размерът на глобите да не надхвърля 200 (двеста) лева, за да се даде възможност за осъществяване на ПРЕВАНТИВНАТА ФУНКЦИЯ на ГЛОБАТА (като се изхожда от усреднената месечна печалба на един средностатистически водач на лек таксиметров автомобил от страната). (Съгласни са всички представители на бранша, включително Румен Крумов.)

5. В чл. 12. (8), т. 1.в. от ЗАП думите СА НАРУШЕНИ се заменят със СИСТЕМНО СЕ НАРУШАВАТ. (Съгласни са всички представители на бранша, включително Румен Крумов.)

6. КАТО КОМПРОМИС МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА, по предложение на Кирил Ризов, в разпоредбата на чл. 24. (2) на ЗАП да се предвиди възможността: а) от 5 на 7 години от първоначалната регистрация ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО един автомобил да се регистрира като таксиметров; б) от 10 на 12 години от първоначалната регистрация ДА СТАВА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА на един таксиметров автомобил. (Няма представител на бранша, който да се е изказал против, включително Румен Крумов.)

7. В чл. 15. (6) от ЗДвП да се предвиди възможността за ползване на платното, отделено с ЖЪЛТА БУС-ЛЕНТА от всеки таксиметров автомобил, превозващ клиент. (Съгласни са всички представители на бранша, включително Румен Крумов.)

Накрая, още веднъж изразявам дълбокото си убеждение, че Вие ще направите необходимото така изложените наши предложения да бъдат взети предвид и да залегнат в бъдещите належащи изменения и допълнения в Закона за автомобилните превози и Закона за движение по пътищата.

С уважение,

                    д.т.н. инж. Кирил Ризов
                                              Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"=====================================================

Изх. № 44/01.04.2014 г                                           До

              Г-Н ДИМИТЪР ГАНЕВ,
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
          ДИРЕКТОР НА ИАААУважаеми Господин Ганев,

Днес 01.04.2014 г. в сградата на МТИТС се проведе поредното заседание на Обществения съвет към министерството в Автомобилния сектор.

Ето в писмена форма (устно вече го направих) мнението на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” относно това какво може и какво не трябва да става като промяна в законодателството, което ни касае:

НА ПЪРВО МЯСТО (единствено възможния компромис в бранша):

В разпоредбата на чл. 24. (2) на ЗАП да се предвиди възможността: а) от 5 на 7 години от първоначалната регистрация ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО един автомобил да се регистрира като таксиметров; б) от 10 на 12 години от първоначалната регистрация ДА СТАВА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА на един таксиметров автомобил.

НА ВТОРО МЯСТО (има съгласие в бранша):

1/ В чл. 12. (1), в чл.24.(1) и в § 1. т. 26. от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ към Закона за автомобилните превози (ЗАП) думата ВОДАЧИ да се замени с ЛИЦА.

2/ Чл. 24а. (4) от ЗАП се ЗАЛИЧАВА (т.е. Общинският съвет няма да определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите, защото от една страна това е работа на пазара, от друга страна в ЗАП, в цялостния чл. 4., е предвидена намесата на ресорния министър при криза на пазара, а от трета страна – евентуалното прилагане на съществуващата мярка на територията на коя да е община би довело само до бунтове и то непрекъснати.

3/ В чл. 24а. (5) от ЗАП пред думите „МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ“ се добавя „МИНИМАЛНИ И“ (т.е. въвеждаме и МИНИМАЛНИ ДНЕВНА И НОЩНА ТАРИФИ, за да се премахне възможността за предлагане на таксиметрови услуги на цени под себестойността, водещо до нелоялна конкуренция, в съответствие с разпоредбата на чл. 36. (4) от Закона за защита на конкуренцията.

4/ На всички места в ЗАП, където се говори за ГЛОБИ, размерите им да не надхвърлят тези, налагани по ЗДвП или, казано просто и ясно, размерът на глобите да не надхвърля 200 (двеста) лева, за да се даде възможност за осъществяване на ПРЕВАНТИВНАТА ФУНКЦИЯ на ГЛОБАТА (като се изхожда от усреднената месечна печалба на един средностатистически водач на лек таксиметров автомобил от страната).

5/ В чл. 12. (8), т. 1.в. от ЗАП думите СА НАРУШЕНИ се заменят със СИСТЕМНО СЕ НАРУШАВА.

6/ В чл. 15. (6) от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) да се предвиди възможността за ползване на платното, отделено с ЖЪЛТА БУС-ЛЕНТА от всеки таксиметров автомобил, превозващ клиент.

НА ТРЕТО МЯСТО (няма съгласие в бранша):

1/ РЕГИСТРАЦИОННИЯТ и РАЗРЕШИТЕЛНИЯТ РЕЖИМИ трябва да са отделно (както досега). Не сме съгласни ИА “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” да абдикира на йота от задълженията си. Искаме по всяко време да имаме АРБИТРИ в лицето на ДЪРЖАВАТА и на ОБЩИНАТА.

2/ Не можем да говорим за КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СДРУЖЕНИЯ преди да сме ЛИКВИДИРАЛИ ФИРМИТЕ ИМИТАТОРИ и КУХИТЕ ФИРМИ, преди да сме се разбрали за РЕГИСТРИ на ДЗЛ, на ПРЕВОЗВАЧИТЕ и на ВОДАЧИТЕ и за всичко написано по-горе и по-долу.

3/ Преди ЛИКВИДАЦИЯТА на КУХИТЕ ФИРМИ не можем да говорим за срок на РАЗРЕШИТЕЛНОТО за таксиметров превоз на съответния автомобил НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ТРИ ГОДИНИ, а само за НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ЕДНА ГОДИНА (както е по настоящем), (а вече без съгласуване в бранша, проектопоправката е минала на първо четене в пленарна зала на Народното събрание на Р България на 06.02.2014 г?).

4/ Или ПРЕВОЗВАЧА или СУБПРЕВОЗВАЧА трябва да е ДЗЛ, при което всички шофьори са наети с ТРУДОВ ДОГОВОР (гарантирано плащане на ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ).

5/ Относно ЖЪЛТИЯ ЦВЯТ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ АВТОМОБИЛИ: ние сме за запазването му като ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН (ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ е изключение защото е запазена марка за всички хибридни автомобили в целия свят), но можем да допуснем възможността за разрешаване използването на жълто фолио, вместо жълта боя.

6/ Не можем да говорим за повече от 6+1 места в таксиметровия автомобил, защото се размива границата с МАРШРУТКИТЕ и влизаме в непреодолими противоречия с колегите от АВТОБУСНИЯ БРАНШ.

7/ В свидетелството за съдимост при постъпване на работа трябва да се вписва освен „ОСЪЖДАН/НЕ ОСЪЖДАН” и „НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ” и това да важи доживотно след осъдителна присъда за употреба на алкохол (невалидно за заварено положение или минало време).

8/ Електронният фиш за нарушение на ЗДвП да се заплаща само от собственика на МПС, а той на свой ред да си го прихваща от роднината, близкия, приятеля или служителя, на който го е преотстъпил.

Можем да продължим, но ще спрем до тук, защото без разбирателство по тези въпроси не можем да вървим напред в бранша.

С уважение,

                     д.т.н. инж. Кирил Ризов
                                                Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"=====================================================

Изх. № 45/15.04.2014 г                                           До

                                         КТИТС на НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
                                             МТИТС при МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ,
      ИААА при МТИТС,
                                              и МЕДИИТЕ в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯОБРАЩЕНИЕУважаеми дами и господа,

Настоящото обращение е от СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” – най-голямото обединение от тип КОНФЕДЕРАЦИЯ в бранша „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ” (ТПЛА). Уточнението в случая се налага от обстоятелството, че в последните дни, месеци и вече година пред всички Вас и в медийното пространство се изговориха куп простотии и нагли лъжи от НАШИТЕ ПРОТИВНИЦИ в бранша или по-точно от С.Атанасов, представящ се за представляващ Браншовата камара на водачите и превозвачите в България (а фактически представляващ не повече от 1/3 от камарата, т.к. останалите 2/3 от нея се представляват в СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” от В.Славов), а също така от С.Комитов, представящ се за представляващ Асоциацията на таксиметровите синдикати в България (а фактически представляващ не повече от ½ от асоцияцията, т.к. останалата ½ от нея се представляват от Ст.Боснов в СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ”), а също така от Я.Янков, представляващ Националната федерация на таксиметровите водачи в България, а на практика представляващ ФИРМИТЕ-ИМИТАТОРИ на установили се на пазара в бранша ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ КЛИЕНТИТЕ ФИРМИ като „О’К СУПЕРТРАНС” АД и „ЗА ЕДНО ЕВРО” ООД, а също така от някои по-малки местни браншови организации, оглавявани от Д.Иванов от Варна, Г.Ряпов от Пловдив и др. Общото при НАШИТЕ ПРОТИВНИЦИ е, че представляват в болшинството си фирмите-имитатори и ползват изцяло кухите фирми като ДЗЛ на своите автомобили. В същото време НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ в лицето на Националния съюз на превозвачите (НСП) в България, оглавявани от Р.Крумов, представляват ВСИЧКИ ГОЛЕМИ ПРЕВОЗВАЧИ (над 200 автомобила) и голямата част от водачите на територията на столицата и страната. С други думи НСП и СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” представляват БОЛШИНСТВОТО от водачите и превозвачите на територията на България, а всички останали и изброени по-горе представляват едно МАЛЦИНСТВО (не повече от 1 000 автомобила с техните водачи от общо над 22 000 автомобила с техните водачи в България), но това не им пречи да са КРЕСЛЬОВЦИТЕ в бранша – те проглушиха през последната година ушите на медиите, ИААА, МТИТС и КТИТС при НС на България – на техните небивалици се хванаха дори бивши ресорни министри като П.Мутафчиев, което вече е много жалко. НАШИТЕ ПРОТИВНИЦИ омаяха ИААА, МТИТС и КТИТС при НС със заплахи за стачки [на обявената за НАЦИОНАЛНА СТАЧКА на 20.11.2014 дойдоха от цялата страна не ХИЛЯДИ ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ, а точно 18 на брой и то главно от фирмите-имитатори, ПРЕДВОЖДАНИ от гореописаните С.Атанасов (0 автомобила), С.Комитов (0 автомобила), Я.Янков (16 автомобила-имитатори на горепосочените фирми), Д.Иванов (2 автомобила – личните му), Г.Ряпов (2 автомобила – личните му)]. Това не попречи на ИААА, МТИТС и вече КТИТС при НС да се прехласнат по исканията на МАЛЦИНСТВОТО, т.к. в две поредни заседания на КТИТС пробиват само исканията на КРЕСЛЬОВЦИТЕ – РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ЕДИН АВТОМОБИЛ ДА СЕ ИЗВАЖДА ЗА СРОК НЕ ПО-МАЛЬК ОТ ТРИ (ВМЕСТО ЕДНА ГОДИНА); АВТОМОБИЛИТЕ ДА СТАВАТ ТАКСИМЕТРОВИ ПРИ НЕ-ПОВЕЧЕ ОТ ОСЕМ ГОДИНИ И ДА НЕ СА ТАКИВА ПРИ НЕ ПО-МАЛКО ОТ ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ИМ РЕГИСТРАЦИЯ И Т.Н. Както се казва в България започнаха да приемат исканията на МАЛЦИНСТВОТО, игнорирайки ВСЯЧЕСКИ исканията на БОЛШИНСТВОТО, а ние от това БОЛШИНСТВО изписахме ТОНОВЕ МАСТИЛО и се ИЗКАЗАХМЕ МНОГОКРАТНО пред всички Вас.

ТЪРПЕНИЕТО НИ СЕ ИЗЧЕРПА!!!

СНЦ “СЪЮЗ ТАКСИ” се регистрира през 2007 г., за да може като обединение от тип КОНФЕДЕРАЦИЯ да формулира и решава проблемите в бранша ТПЛА, а ПРОТИВНИЦИТЕ нарочно заговориха за КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СДРУЖЕНИЯ, за да се измести средоточието на КОРУПЦИЯТА в бранша на по-ниското ниво.

ИААА направи опит да прехвърли задълженията си на общините в своя угода и в угода на противниците ни, т.е. да няма два режима (РАЗРЕШИТЕЛЕН и РЕГИСТРАЦИОНЕН) или по-точно да абдикират от функцията си на АРБИТЪР ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА в бранша ТПЛА.

Получава се нещо НЕЧУВАНО, КОЕТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ Е МОГЛО ДА БЪДЕ ПОМИСЛЯНО В БРАНША ТПЛА, а именно защитниците на МАЛЦИНСТВОТО пробиха навсякъде – в ИААА, МТИТС, КТИТС при НС. Чуват се и се ухажват само техните искания по всички въпроси от значение за бранша ТПЛА. Ето защо УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИААА, МТИТС И КТИТС ПРИ НС за последен път ще Ви напишем онова, което следва да се случи в бранша ТПЛА, след което може да се сърдите само на себе си:

НА ПЪРВО МЯСТО (единствено възможния компромис в бранша):

В разпоредбата на чл. 24. (2) на ЗАП да се предвиди възможността: а) от 5 на 7 години от първоначалната регистрация ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО един автомобил да се регистрира като таксиметров; б) от 10 на 12 години от първоначалната регистрация ДА СТАВА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА на един таксиметров автомобил.

НА ВТОРО МЯСТО (има съгласие в бранша):

1/ В чл. 12. (1), в чл.24.(1) и в § 1. т. 26. от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ към Закона за автомобилните превози (ЗАП) думата ВОДАЧИ да се замени с ЛИЦА.

2/ Чл. 24а. (4) от ЗАП се ЗАЛИЧАВА (т.е. Общинският съвет няма да определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите, защото от една страна това е работа на пазара, от друга страна в ЗАП, в цялостния чл. 4., е предвидена намесата на ресорния министър при криза на пазара, а от трета страна – евентуалното прилагане на съществуващата мярка на територията на коя да е община би довело само до бунтове и то непрекъснати.

3/ В чл. 24а. (5) от ЗАП пред думите „МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ“ се добавя „МИНИМАЛНИ И“ (т.е. въвеждаме и МИНИМАЛНИ ДНЕВНА И НОЩНА ТАРИФИ, за да се премахне възможността за предлагане на таксиметрови услуги на цени под себестойността, водещо до нелоялна конкуренция, в съответствие с разпоредбата на чл. 36. (4) от Закона за защита на конкуренцията.

4/ На всички места в ЗАП, където се говори за ГЛОБИ, размерите им да не надхвърлят тези, налагани по ЗДвП или, казано просто и ясно, размерът на глобите да не надхвърля 200 (двеста) лева, за да се даде възможност за осъществяване на ПРЕВАНТИВНАТА ФУНКЦИЯ на ГЛОБАТА (като се изхожда от усреднената месечна печалба на един средностатистически водач на лек таксиметров автомобил от страната).

5/ В чл. 12. (8), т. 1.в. от ЗАП думите СА НАРУШЕНИ се заменят със СИСТЕМНО СЕ НАРУШАВА.

6/ В чл. 15. (6) от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) да се предвиди възможността за ползване на платното, отделено с ЖЪЛТА БУС-ЛЕНТА от всеки таксиметров автомобил, превозващ клиент.

НА ТРЕТО МЯСТО (няма съгласие в бранша):

1/ РЕГИСТРАЦИОННИЯТ и РАЗРЕШИТЕЛНИЯТ РЕЖИМИ трябва да са отделно (както досега). Не сме съгласни ИА “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” да абдикира на йота от задълженията си. Искаме по всяко време да имаме АРБИТРИ в лицето на ДЪРЖАВАТА и на ОБЩИНАТА.

2/ Не можем да говорим за КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СДРУЖЕНИЯ преди да сме ЛИКВИДИРАЛИ ФИРМИТЕ ИМИТАТОРИ и КУХИТЕ ФИРМИ, преди да сме се разбрали за РЕГИСТРИ на ДЗЛ, на ПРЕВОЗВАЧИТЕ и на ВОДАЧИТЕ и за всичко написано по-горе и по-долу.

3/ Преди ЛИКВИДАЦИЯТА на КУХИТЕ ФИРМИ не можем да говорим за срок на РАЗРЕШИТЕЛНОТО за таксиметров превоз на съответния автомобил НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ТРИ ГОДИНИ, а само за НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ЕДНА ГОДИНА (както е по настоящем).

4/ Или ПРЕВОЗВАЧА или СУБПРЕВОЗВАЧА трябва да е ДЗЛ, при което всички шофьори са наети с ТРУДОВ ДОГОВОР (гарантирано плащане на ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ).

5/ Относно ЖЪЛТИЯ ЦВЯТ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ АВТОМОБИЛИ: ние сме за запазването му като ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН (ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ е изключение защото е запазена марка за всички хибридни автомобили в целия свят), но можем да допуснем възможността за разрешаване използването на жълто фолио, вместо жълта боя.

6/ Не можем да говорим за повече от 6+1 места в таксиметровия автомобил, защото се размива границата с МАРШРУТКИТЕ и влизаме в непреодолими противоречия с колегите от АВТОБУСНИЯ БРАНШ.

7/ В свидетелството за съдимост при постъпване на работа трябва да се вписва освен „ОСЪЖДАН/НЕ ОСЪЖДАН” и „НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ” и това да важи доживотно след осъдителна присъда за употреба на алкохол (невалидно за заварено положение или минало време).

8/ Електронният фиш за нарушение на ЗДвП да се заплаща само от собственика на МПС, а той на свой ред да си го прихваща от роднината, близкия, приятеля или служителя, на който го е преотстъпил.

Можем да продължим, но ще спрем до тук, защото без разбирателство по тези въпроси не можем да вървим напред в бранша.

С уважение,

                     д.т.н. инж. Кирил Ризов
                                                Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"=====================================================

Изх. № 52/06.08.2014 г                                           До

             Г-Н ДИМИТЪР ГАНЕВ
                                             ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАААУважаеми Господин Ганев,

Вие започнахте явно да се подигравате с представителите на болшинството от бранша! Началото е Вашето писмо 26-00-00-56/01.08.2014 г., изпратено по пощата (вместо на предоставения Ви за кореспонденция наш имейл), за да пристигне на 05.08.2014 г. до мен, с цел да нямам време да Ви отговоря на 06.08.2014 г. В същото време Националният съюз на превозвачите (НСП) в България, представляващ със СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” болшинството от бранша, не е Ваш адресат. За сметка на това адресати са: НФТВБ, представляваща главно (и то в столицата) фирмите-имитатори на таксиметрови фирми („ЗА ЕДНО ЕВРО” ООД, „О’К СУПЕРТРАНС” АД), добре стоящи на пазара в бранша; СНЦ „НТС АВТО 94”, с претенции да представляват болшинството от бранша във Варна, което обаче се представлява от НСП; НАЗП, с претенции да представлява болшинството от бранша в Пловдив, което обаче се представлява от НСП и „СЪЮЗ ТАКСИ”; БКТВП, с претенции, че представлява всичките си членове, а на практика само 1/3 от тях, т.к. останалите 2/3 се представляват от „СЪЮЗ ТАКСИ”; СТСБ, с претенции, че представляват всичките си членове, а на практика само ½ от тях, т.к. останалите ½ се представляват от „СЪЮЗ ТАКСИ”.

Подигравката Ви към НСП и „СЪЮЗ ТАКСИ” започна веднага след избирането Ви на поста, който заемате, независимо от това, че ние бяхме от първите, застанали зад кандидатурата Ви миналата година. Изписахме „тонове” писма, съображения, мнения, предложения, меморандоми и т.н. за проблемите в бранша и тяхното решаване чрез изменения и допълнения на Закона за автомобилните превози (ЗАП) и произтичащата от него Наредба № 34! ВСЕ ЕДНО НИЩО! За Вас беше Важно мнението на споменатите по-горе и не игнорирани (като нас) от Вас субекти в бранша и решаването на съответни партийни интереси. В резултат прокарахте (за цяла година управление) в угода на Вашите любимци от бранша, само две изменения и допълнения на ЗАП (противно на мненията на НСП и „СЪЮЗ ТАКСИ”), касаещи ГОДИНИТЕ и СРОКА НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО за таксиметровите години. И веднага започнаха злоупотребите с приложението на тези законови разпоредби, за което Ви сигнализирахме с ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ 2, а нашето мнение – ОТГОВОР – на Вашето писмо 26-00-00-56/01.08.2014 г. – Ви беше предоставено (в най-синтезиран вид) още на 01.04.2014 г. в поредното ни писмо до Вас (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1МНЕНИЕТО НА ЮРИСТИТЕВъв връзка с годините: старата разпоредба на закона е валидна до 25.07.2014 г., а новата разпоредба влиза в сила от 26.07.2014 г. Това означава, че бившите таксиметрови автомобили, десетте години от първоначалната регистрация на които е изтекла до 25.07.2014 г. включително, не могат да продължават да работят (да им се издават разрешителни и т.н.) след 26.07.2014 г. Могат да продължават да работят като таксиметрови само автомобилите, десетте години от първоначалната регистрация на които е изтекла след 26.07.2014 г. в съответствие с новата разпоредба на ЗАП.

Във връзка със срока на разрешителното: като се има предвид, че то е свързано с такса, стикери (със срок на валидност) и т.н., то преди произнасянето на съответните общински съвети по тези въпроси (налични решения), разрешителните за таксиметрова дейност ще продължават да се издават по старата разпоредба (за срок не по-малък от дванадесет месеца) и едва след това – за срок не по-малък от три години.

МНЕНИЕТО НА ИКОНОМИСТИТЕВъв връзка с разрешителното: съответните общински съвети, на сесиите, на които ще вземат решения за таксата, стикерите и т.н. относно новия срок на разрешителното, визиран в ЗАП, задължително следва да въведат по надлежния ред следните мерки за ЛИКВИДАЦИЯ НА КУХИТЕ ФИРМИ в бранша (един път и завинаги): а/ ДЗЛ (което може освен това да бъде и субпревозвач или превозвач), явяващо се физическо или юридическо лице, задължително назначава своите шофьори на трудов даговор (освен в случаите, когато е единствено лице с един автомобил); б/ при всяко изваждане на разрешително за съответния автомобил, към комплекта от документи, включващи тези за липса на задължения към НАП (със срок на валидност 3 месеца) и по ЗМДТ (със срок на валидност 6 месеца), се добавят справките за сключени трудови договори с шофьорите на този автомобил; в/ след петото по ред разрешително (в рамките на един календарен месец) от съответната Дирекция „ТРАНСПОРТ” на съответната община подават сигнал до НАП за обследване на това ДЗЛ; г/ ако в резултат на обследването се окаже, че това ДЗЛ не плаща данъци и осигуровки, произтичащи от законодателството на Република България, се отнемат съответните или всички издадени му разрешителни; д/ на самото ДЗЛ се налага съответна по размер санкция или се предава на правоприлагащите и правоохранителни органи.

МНЕНИЕТО НА БРАНШОВИТЕ СПЕЦИАЛИСТИЗАБЕЛЕЖКА: Общуването между РДАА и ПРЕВОЗВАЧИТЕ е удачно да се извършва по електронна поща за всеки регион. Всеки работен ден, всяка РДАА и всеки ПРЕВОЗВАЧ проверяват имейла, отговарят на запитвания, дават мнения, актуализират данни и т.н. Същото е удачно и за общуването между съответната РДАА и съответните общини на нейната територия.

За ЛИКВИДАЦИЯ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ-ИМИТАТОРИ на други ПРЕВОЗВАЧИ, с име в бранша и с дял от пазара, съответните поделения на ИА “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” въвеждат незабавно следните ПРАКТИКИ: а) от ....2014 г. на територията на съответната РДАА (столичната РДАА на първо място) следва да се извърши наново КАНДИДАТСТВАНЕ/ОДОБРЯВАНЕ на стикерите за предните врати (първи стикер) и на стикера за предния капак (втори стикер) чрез изпращане на споменатия по-горе имейл от съответния ПРЕВОЗВАЧ до съответната РДАА на тези два стикера, като се започне от най-големия ПРЕВОЗВАЧ (според списъците с автомобили на ПРЕВОЗВАЧИТЕ в съответната РДАА) и се приключи с най-малкия ПРЕВОЗВАЧ. Съответно СУБПРЕВОЗВАЧИТЕ кандидатстват за одобрение в група с основния ПРЕВОЗВАЧ; б) споменатата по-горе процедура може във времето да се предизвиква на територията на съответната РДАА по искане на голям превозвач (само големите ПРЕВОЗВАЧИ могат да бъдат имитирани); в) на НЕОДОБРЕНИЕ подлежат стикерите, които повтарят форми или думи или цифри или буквено-цифрови подредби и т.н. на вече одобрените стикери; г) в първия работен ден след обявената начална дата за такава процедура от съответната РДАА на въпросния имейл се качва списък на ПРЕВОЗВАЧИТЕ за кандидатстването им по дати (най-големия превозвач – на първата дата, а най – малкия - на последната дата); д) за всеки ПРЕВОЗВАЧ се заделят два работни дни: през първия – кандидатства, а през втория, евентуално, се извършват корекции; в двата случая на негово разположение е наетият ФОТОГРАФ-ХУДОЖНИК за извършване на корекциите според разговорите между ПРЕВОЗВАЧИТЕ (кандидатстващ и засегнат, оставящ телефон за връзка); е) неявилите се ПРЕВОЗВАЧИ на такова КАНДИДАТСТВАНЕ/ОДОБРЕНИЕ се изваждат от РЕГИСТЪРА НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ; във времето могат да кандидатстват отново, за което се уведомяват всички ПРЕВОЗВАЧИ от РП, че ДНЕС и УТРЕ ще има процедура за одобряване стикерите на съответния КАНДИДАТ-ПРЕВОЗВАЧ по описания по-горе ред.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2ПРОЕКТ
на сигнали до прокуратуратаОносно: измененията и допълненията на Закона за автомобилните превози (ЗАП) (ДВ, бр. 60/22.07.2014 г.), касаещи таксиметровия превоз с леки автомобили (ТПЛА), и неглижирането на борбата с кухите фирми (КФ), изпълняващи ролята на данъчно-задължени лица (ДЗЛ), както и на борбата с превозвачите-имитатори (ПИ) на нормалните превозвачи (НП), добре стоящи на пазара в бранша

1/ Някои РДАА (включително столичното) “възстановиха” в списъците с автомобили на отделните превозвачи с цел да действат като таксиметрови до навършване на 15 години от първоначалната им регистрация (или просто не ги заличиха според действащите разпоредби на ЗАП и подзаконовите Наредби) такива, КОИТО СА БИЛИ ТАКСИМЕТРОВИ до 25.07.2014 г., т.е. които не притежават статута на заварени към промяната на ЗАП по отношение определения преди тази промяна ДЕСЕТ ГОДИШЕН СРОК, който да не е изтекъл, а навършили десет години от първоначалната им регистрация към тази дата включително, след което за тях се окомплектоваха документите за кандидатстване за РАЗРЕШИТЕЛНО от съответните общини (включително столичната) за извършване на таксиметрова дейност. С други думи някои РДАА нарушиха закона, а сега следва да го нарушат оторизираните лица към съответните общини (формално или по друг начин). Всичкото това със съдействието на браншовици и партии, очакващи изборни политически дивиденти.

2/ От години битува практиката на КФ (огромното мнозинство от ДЗЛ в бранша), независимо от хилядите сигнали до компетентните органи по въпроса, а като резултат в държавната хазна не влизат полагаемите се от дейността данъци и осигуровки. Молим за решителната Ви намеса за ликвидирането на проблема в духа на ПРИЛОЖЕНИЕТО днес, а не в бъдеще. В резултат от извършената от законодателя, под давление, забележете, само на заинтересовани браншовици и партии, очакващи изборни политически дивиденти, достигна връхната си точка в увеличаването на минималния срок на РАЗРЕШИТЕЛНОТО за таксиметрова дейност на отделния автомобил от 12 месеца на 3 години (не една, а цели три години, НЕОБЕЗПОКОЯВАНО НЕПЛАЩАНЕ на ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ от КФ).

3/ От години битува и практиката на ПИ на НП (например „ЗА ЕДНО ЕВРО” ООД и „О’К СУПЕРТРАНС” АД в столицата), добре стоящи на пазара в бранша. Молим за решителната Ви намеса за ликвидирането на проблема в духа на ПРИЛОЖЕНИЕТО днес, а не в бъдеще. Съответни РДАА (включително столичната) се правят, че не забелязват при проверките на пътя, че предните врати на тези таксиметрови автомобили на ПИ имитират стикерите на НП уж под ФОРМАТА НА РЕКЛАМА, независимо от това, че на предните врати на кой да е таксиметров автомобил може да стоят само стикерите на ПРЕВОЗВАЧА и на ОТОРИЗИРАНИЯ, ако има такъв, СУБПРЕВОЗВАЧ със съответния ФРАНЧАЙЗОВ ДОГОВОР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3НА ПЪРВО МЯСТО (единствено възможния компромис в бранша):

В разпоредбата на чл. 24. (2) на ЗАП да се предвиди възможността: а) от 5 на 7 години от първоначалната регистрация ДА БЪДЕ ВЪЗМОЖНО един автомобил да се регистрира като таксиметров; б) от 10 на 12 години от първоначалната регистрация ДА СТАВА ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА на един таксиметров автомобил.

НА ВТОРО МЯСТО (има съгласие в бранша):

1/ В чл. 12. (1), в чл.24.(1) и в § 1. т. 26. от ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ към Закона за автомобилните превози (ЗАП) думата ВОДАЧИ да се замени с ЛИЦА.

2/ Чл. 24а. (4) от ЗАП се ЗАЛИЧАВА (т.е. Общинският съвет няма да определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите, защото от една страна това е работа на пазара, от друга страна в ЗАП, в цялостния чл. 4., е предвидена намесата на ресорния министър при криза на пазара, а от трета страна – евентуалното прилагане на съществуващата мярка на територията на коя да е община би довело само до бунтове и то непрекъснати.

3/ В чл. 24а. (5) от ЗАП пред думите „МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ“ се добавя „МИНИМАЛНИ И“ (т.е. въвеждаме и МИНИМАЛНИ ДНЕВНА И НОЩНА ТАРИФИ, за да се премахне възможността за предлагане на таксиметрови услуги на цени под себестойността, водещо до нелоялна конкуренция, в съответствие с разпоредбата на чл. 36. (4) от Закона за защита на конкуренцията.

4/ На всички места в ЗАП, където се говори за ГЛОБИ, размерите им да не надхвърлят тези, налагани по ЗДвП или, казано просто и ясно, размерът на глобите да не надхвърля 200 (двеста) лева, за да се даде възможност за осъществяване на ПРЕВАНТИВНАТА ФУНКЦИЯ на ГЛОБАТА (като се изхожда от усреднената месечна печалба на един средностатистически водач на лек таксиметров автомобил от страната).

5/ В чл. 12. (8), т. 1.в. от ЗАП думите СА НАРУШЕНИ се заменят със СИСТЕМНО СЕ НАРУШАВА.

6/ В чл. 15. (6) от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) да се предвиди възможността за ползване на платното, отделено с ЖЪЛТА БУС-ЛЕНТА от всеки таксиметров автомобил, превозващ клиент.

НА ТРЕТО МЯСТО (няма съгласие в бранша):

1/ РЕГИСТРАЦИОННИЯТ и РАЗРЕШИТЕЛНИЯТ РЕЖИМИ трябва да са отделно (както досега). Не сме съгласни ИА “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” да абдикира на йота от задълженията си. Искаме по всяко време да имаме АРБИТРИ в лицето на ДЪРЖАВАТА и на ОБЩИНАТА.

2/ Не можем да говорим за КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СДРУЖЕНИЯ преди да сме ЛИКВИДИРАЛИ ФИРМИТЕ ИМИТАТОРИ и КУХИТЕ ФИРМИ, преди да сме се разбрали за РЕГИСТРИ на ДЗЛ, на ПРЕВОЗВАЧИТЕ и на ВОДАЧИТЕ и за всичко написано по-горе и по-долу.

3/ Преди ЛИКВИДАЦИЯТА на КУХИТЕ ФИРМИ не можем да говорим за срок на РАЗРЕШИТЕЛНОТО за таксиметров превоз на съответния автомобил НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ТРИ ГОДИНИ, а само за НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ЕДНА ГОДИНА (както е по настоящем), (а вече без съгласуване в бранша, проектопоправката е минала на първо четене в пленарна зала на Народното събрание на Р България на 06.02.2014 г?).

4/ Или ПРЕВОЗВАЧА или СУБПРЕВОЗВАЧА трябва да е ДЗЛ, при което всички шофьори са наети с ТРУДОВ ДОГОВОР (гарантирано плащане на ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ).

5/ Относно ЖЪЛТИЯ ЦВЯТ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ АВТОМОБИЛИ: ние сме за запазването му като ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН (ЗЕЛЕНИЯТ ЦВЯТ е изключение защото е запазена марка за всички хибридни автомобили в целия свят), но можем да допуснем възможността за разрешаване използването на жълто фолио, вместо жълта боя.

6/ Не можем да говорим за повече от 6+1 места в таксиметровия автомобил, защото се размива границата с МАРШРУТКИТЕ и влизаме в непреодолими противоречия с колегите от АВТОБУСНИЯ БРАНШ.

7/ В свидетелството за съдимост при постъпване на работа трябва да се вписва освен „ОСЪЖДАН/НЕ ОСЪЖДАН” и „НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ” и това да важи доживотно след осъдителна присъда за употреба на алкохол (невалидно за заварено положение или минало време).

8/ Електронният фиш за нарушение на ЗДвП да се заплаща само от собственика на МПС, а той на свой ред да си го прихваща от роднината, близкия, приятеля или служителя, на който го е преотстъпил.

Можем да продължим, но ще спрем до тук, защото без разбирателство по тези въпроси не можем да вървим напред в бранша.

С уважение,

                      д.т.н. инж. Кирил Ризов
                                                 Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"=====================================================

Изх. № 53/07.08.2014 г                                                До

                       Г-Н ДИМИТЪР ГАНЕВ
                                                        ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИААА
                                    Г-Н ДИМИТЪР ПЕТЛЕШКОВ
                                                            ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ТРАНСПОРТ
                                КЪМ СТОЛИЧНА ОБЩИНАУважаеми Господин Ганев и Господин Петлешков,

След гласуване в Народното събрание на 09.07.2014 г., измененията и допълненията на Закона за автомобилните превози (ЗАП) бяха публикувани в ДВ бр.60/22.07.2014 г. и според законодателството на Република България влизат в сила от 00.00 часа на 26.07.2014 г., при което до 24.00 часа на 25.07.2014 г. остават в сила старите разпоредби на закона!

Най-напред ще изпишем пълния текст на ПРОМЕНИТЕ, при което С БОЛД ще бъдат направени ИЗМЕНЕНИЯТА и ДОПЪЛНЕНИЯТА на закона, а именно:

1/ В чл.12а, ал.2 – При вписване за първи път в регистъра по ал.1 от датата на първата регистрация на моторното превозно средство не трябва да са изтекли повече от 8 години.

2/ В чл.24, ал.2 – Регистрираните превозвачи могат да осъществяват таксиметрови превози на пътници само с автомобили, от датата на първата регистрация, на които не са изтекли повече от 15 години.

3/ В чл.24а, ал.2 – Разрешението по ал.1 се издава на превозвач, който е регистриран по реда на този закон и няма задължения за данъци или осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по законов ред. Изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ таксиметрови превози от името на регистриран превозвач за своя сметка.

4/ В чл.24а, ал.3 – Общинският съвет определя срока на валидност на разрешението по ал.1, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-кратък от три години.

5/ В чл.24а, ал.5 – Общинските съвети определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната община, където е издадено разрешението по ал.1.

Уважаеми Господин Петлешков,

Предложенията на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” за минималните и максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни на територията на Столична община са:

1/ МИНИМАЛНИ цени: ДНЕВНА – 0.70 лв. и НОЩНА – 0.80 лв. 2/ МАКСИМАЛНИ цени: ДНЕВНА – 1.30 лв. и НОЩНА – 1.60 лв.

Уважаеми Господин Ганев и Господин Петлешков,

Предложенията на СНЦ „СЪЮЗ ТАКСИ” за изменения и допълнения на Наредба № 34 ще изложим по-долу, при което С БОЛД ще бъдат направени ИЗМЕНЕНИЯТА и ДОПЪЛНЕНИЯТА на наредбата от НАША СТРАНА, а именно:

1/ В чл. 3. (1) Таксиметров превоз на пътници се извършва от търговци, притежаващи удостоверение за регистрация и издадено от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица разрешение за таксиметров превоз на пътници:

а/ търговецът (който може освен това да бъде и превозвач или субпревозвач, притежаващ франчайзов договор с превозвача, който задължително се представя на контролните органи при проверка на пътя), явяващо се физическо или юридическо лице, задължително назначава своите шофьори на трудов даговор (освен в случаите, когато е единствено лице с един автомобил);

б/ при всяко изваждане на разрешително за съответния автомобил, към комплекта от документи, включващи тези за липса на задължения към НАП (със срок на валидност 3 месеца) и по ЗМДТ (със срок на валидност 6 месеца), се добавят справките за сключени трудови договори с шофьорите на този автомобил;

в/ след петото по ред разрешително (в рамките на един календарен месец), кметът на общината или упълномошеното от него длъжностно лице подава сигнал до НАП за извършване на проверка на този търговец;

г/ ако в резултат на проверката се окаже, че търговецът не плаща данъци и/или осигуровки, произтичащи от законодателството на Република България, се отнемат съответните или всички издадени му разрешителни;

д/ на самия търговец се налага еднократна санкция от 1 000 лв., а успоредно се сигнализират правоприлагащите и правоохранителни органи.

2/ Чл. 3, ал.2 се отменя.

3/ В чл. 3а. Цените по чл. 21, ал. 1, т. 7, букви „б", „в" и „г" не могат да бъдат под минималната или да превишават максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа, определена съгласно чл. 24а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

4/ В чл. 6. (1) Професионално компетентен по смисъла на чл. 4, т. 2 е превозвачът, чийто ръководител на транспортната дейност притежава познания в определени области (приложение № 1) и има най-малко средно образование.

5/ В чл. 10. (5) При вписване за първи път в регистъра по чл. 9 от датата на първата регистрация на моторното превозно средство не трябва да са изтекли повече от 8 години...

11. да бъде трайно боядисан в жълт цвят или с възможност за облепване на автомобила с жълто фолио;

12. да бъде трайно боядисан в зелен цвят или с възможност за облепване на автомобила с зелено фолио, когато превозното средство е хибридно или се задвижва изключително с електрически двигател;

13. на предните врати на автомобила да има трайно закрепена табела или надпис с изписани на кирилица наименованието и телефонния номер на превозвача или само името на субпревозвача плюс името и телефонния номер на превозвача, като размерът на буквите и цифрите е не по-малък от 30 мм.

Забранява се изписването на предните врати на каквито и да било рекламни или други надписи и/или изображения, освен указаните по-горе (Тази забрана е наложителна, т.к. обикновено подобни се използват от търговците-имитатори на добре сложени търговци на пазара на таксиметровите услуги).

При нарушение на забраната, санкцията на пътя от контролните органи за водача е 1 000 лв.

6/ В чл. 24. (2) Разрешението по ал. 1 се издава на превозвача въз основа на:...

6. удостоверение, че търговецът няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване.

7/ В чл. 24. (3) Общинският съвет определя срока на валидност на разрешението по ал. 1, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-малък от три години.

8/ Чл. 24, ал.4 се заличава.

9/ В чл. 45. На водача е забранено да:...

2. престоява за изчакване на пътници на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен транспорт или на участък от пътното платно, при което се създават затруднения за останалите участници в движението, за изчакване на клиенти от 6.00 часа до 22.00 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Само и единствено с тези промени в Наредба № 34 ще ликвидираме един път и за винаги КУХИТЕ ФИРМИ и ФИРМИТЕ-ИМИТАТОРИ на добре сложените фирми на пазара на таксиметровите услуги.

С уважение,

                    д.т.н. инж. Кирил Ризов
                                               Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

___________________________________________________________________________________________________________________