Начало

Ръководство

Регистрации

Устав

Кои сме ние        

Различаваме се по  

Повече за нас

Срещи

Документи

Нови Идеи

Форум

 

  

Език:

 ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ЗА НАС


СЪЩНОСТ И ЧЛЕНСТВО

Това е национално сдружение с нестопанска цел. В него могат да членуват на доброволен принцип субектите, които според законодателството на РБ извършват таксиметрови превози с леки автомобили в рамките на Закона за автомобилните превози (ЗАП) и произтичащите от него Наредби №№ 34 и 35. Като имаме предвид, че тези субекти се подразделят на ПРЕВОЗВАЧИ и ВОДАЧИ от ЗАП и Наредбите №№ 34 и 35, а фактически става въпрос за Данъчно задължени лица (ДЗЛ), които могат да бъдат и превозвачи и водачи, то в това сдружение могат да членуват както ДЗЛ, така и тези, които работят на трудов договор към ДЗЛ. Самите ДЗЛ могат да бъдат: а) физически лица: 1) със служебен БУЛСТАТ и ЕГН; 2) ЕТ с БУЛСТАТ и данъчен номер; б) юридически лица. Всяко ДЗЛ участва в СЪЮЗА най-малко чрез един оторизиран представител (независимо от нивото). Всяко ДЗЛ може да участва в СЪЮЗА и с повече от един представител, в т.ч. с всичките си членове. До тук представихме обхвата на ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ. В СЪЮЗА могат да членуват и КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ с регионално или национално значение, регистрирани според Законодателството на РБ, явяващи се част от БРАНША. Всеки колективен член участва в СЪЮЗА най-малко чрез един оторизиран представител (независимо от нивото). Всеки колективен член може да участва в СЪЮЗА и с повече от един представител, в т.ч. с всичките си членове.

Всеки член на СЪЮЗА може едновременно да членува навсякъде другаде (по политически, синдикален, браншови, религиозен или какъвто и да било друг признак). Важното е да работи за постигане на целите и за решаването на проблемите, засягащи бранша в рамките на своите индивидуални: компетенции, възможности и сили.

Задължително за всеки член на СЪЮЗА е само едно: да работи по всички направления за добруването на всеки от бранша, което означава компромис, компромис и пак компромис в рамките на разумното, обективното и възможното.

Членски карти не се издават. Снимки не се събират. Специални заявления за членство не се попълват.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Членският внос е символичен от 2 стотинки или 1 евроцент годишно за всеки член на СЪЮЗА, независимо дали е индивидуален или колективен член. На практика не се събира членски внос.

Целта на СЪЮЗА не е да се занимава със счетоводство (приходи, разходи и т.н.), а да съдейства за компромисното решаване на проблемите, възникващи в бранша, т.е. в еднаква степен удовлетворително за ДЗЛ, превозвачи и водачи.

Ако се налагат разходи във връзка с дейността на СЪЮЗА, те се поемат самопожертвователно или от постоянния състав на УС, или от разширения състав на УС според случая. Външно финансиране на СЪЮЗА не се допуска, за да може който и да е състав на УС на СЪЮЗА да бъде необременен при решаване на който и да било проблем.

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИТЕ на СЪЮЗА формират ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ на УС. Един от членовете на УС се избира за ПРЕДСЕДАТЕЛ и съхранява печата на СЪЮЗА. Председателят има еднакви права и задължения с който и да било друг член от който и да било друг състав на УС. Различието е, че му се вменяват представителни функции и функциите на: 1) говорител на СЪЮЗА; 2) протоколчик на СЪЮЗА. Председателят може да преотстъпва представителните си функции и функциите на говорител и протоколчик и на който и да било друг член на УС от който да било друг състав по всяко време.

Оторизираният представител на който и да било колективен член автоматично става член на разширения състав на УС с ранг на съпредседател.

Всеки индивидуален член на СЪЮЗА, който успее да привлече 100 нови индивидуални членове, автоматично става член на разширения състав на УС.

За редовно заседание се приема това, на което присъстват повече от половината от членовете на постоянния състав на УС плюс нито един, само един, двама или повече от членовете на разширения състав на УС.Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите и стават задължителни за всички членове на СЪЮЗА. Всяко прието решение може да се прегласува неограничен брой пъти по утвърдения ред.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

___________________________________________________________________________________________________________________